Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

Zawory regulacyjne cz.7 - Jak krok po kroku dobrać zawór regulacyjny

Kompas TA – czyli jak w praktyce krok po kroku dobrać zawór regulacyjny Znajomość teoretyczna definicji współczynnika przepustowości, autorytetu regulacyjnego oraz pozostałych pojęć związanych z zaworem regulacyjnym jest bardzo istotna. Codzienność pokazuje jednak, że od torii do praktyki wiedzie czasem długa i trudna droga.
Download here (.PDF)

Kompas graficzny

Dobór zaworów regulacyjnych to sekwencja kolejnych działań w postaci obliczeń, bądź wyboru określonej cechy produktu, wynikających z przyjętych założeń. Procedurę tę można w prosty sposób przedstawić w postaci graficznego schematu. Przykład diagramu, umownie nazwanego w artykule kompasem, przed-stawia rysunek 1. Dobór zaworu prowadzony w ślad za wskazanymi na grafice krokami nie powinien stwarzać większych kłopotów, a co najważniejsze przyczyni się do poprawnego doboru armatury, optymalnej w stosunku do stawianych w danym projekcie oczekiwań.

KOMPAS TA

Założenia przykładu obliczeniowego

Jak zostało wspomniane na wstępie, sednem artykułu jest prezentacja doboru na konkretnym przykładzie obliczeniowym. Przedstawiony przykład bazuje na określonej mocy chłodnicy o znanych oporach dla przepływu obliczeniowego. Wybór zaworu obejmować będzie trzy różne typoszeregi zaworów regulacyjnych:

  1. Pierwszy z nich to zawory regulacyjne o standardowych wielkościach współczynników kvs uszeregowanych wg ciągu Reynarda (rys. 2A.). Zawory tego typu spotykane są w katalogach bardzo wielu producentów. Przyrost każdej kolejnej wartości współczynnika przepływu kvs wynosi o około 60%;
  2. Kolejną grupę stanowić będą zawory o zagęszczonej skali Kvs. (rys. 2B.). Seria tego typu produktów poza ogólnie przyjętym ciągiem, oferuje dodatkowe wartości pośrednie, pozwalające poprawić precyzję doboru oraz regulacji;
  3. Ostatnią grupę reprezentują zawory o całkowicie dowolnym, nastawialnym współczynniku kvs. Tego typu zestaw unikalnych zaworów regulacyjnych jest dostępny w ofercie firmy IMI Hydronic Engineering pod nazwą TA-FUS1ON (rys. 2C.).

TA HYDRONICS

 

W artykule pokazano kilka przykładów obliczeniowych

Założenia: Dane wyjściowe – Instalacja chłodnicza o parametrach 7/12. Odbiornik końcowy o mocy 50 kW (przepływ V=8,6 m3/h)  oraz oporze prze-pływu ∆Pc = 15 kPa. Wysokość podnoszenia pompy H = 60 kPa. Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu montażu chłodnicy ∆Pd = 40kPa.

TA HYDRONICS

TA HYDRONICS

TA Hydronics

Analiza obliczeń

Główną miarą jakości pracy zaworu regulacyjnego jest wartość autorytetu. Im wyższa jego liczba tym proces regulacji zachodzi bardziej precyzyjnie. Obliczenia wprost obrazują ścisły związek pomiędzy autorytetem zaworu a wartością kvs. Im bliższa okazu-je się wartość kvs rzeczywistego względem obliczonego, tym aż jest lepszy. Tłumaczy to obecność na rynku zaworów regulacyjnych o zagęszczonym kvs oraz bezpośrednio uzmysławia przełomowość idei regulowanego kvs zaworów TA-Fusion.

Nieodłącznym towarzyszem zaworu regulacyjnego jest zawór równoważący, którego funkcją jest redukcja nadwyżki ci-śnienia oraz pomiar przepływu rzeczywistego. Miejsce montażu elementu równoważącego obrazują schematy. Dokładny dobór natomiast wykracza poza przyjęty zakres artykułu. Zawór równo-ważący traci natomiast rację bytu w sytuacji użycia TA-Fusion C, co również można zaobserwować na grafikach układów regulacyjnych. W przypadku TA-Fusion C, z uwagi na precyzyjny, regulowany kvs, nie występuje nadwyżka ciśnienia konieczna do zdławienia, a wszelkie pomiary umożliwia sam TA-FUS1ON.

Podsumowanie

Stare przysłowie głosi, iż trening czyni mistrza. Dobór zaworów regulacyjnych z każdym kolejnym projektem staje się łatwiejszy. Sama kalkulacja po pewnym czasie nie powinna przysparzać większych kłopotów. Istotne jest, aby tylko wybrać właściwy tok postępowania, zależny od stawianych oczekiwań i założeń projektowych. Bardzo ważną lekcją jest świadomość wielkiej wagi współczynnika przepływu kvs – ten parametr jest bowiem fundamentem dla późniejszych zadawalających efektów procesu regulacji.

Publikacja: Chłodnictwo i Klimatyzacja 5/2013

Autorzy: Konrad Kargul, Sławomir Świątecki

Download here (.PDF)