Our website uses cookies to better meet your requirements. Proper configuration of browser options allows you to block or remove cookies but can also cause the site to not function properly or even at all. By continuing to use the site, with no change to your browser settings, you agree to the use of cookies.
Learn about our Privacy Policy for cookies and other similar technologies.

Na czym polega utrzymanie ciśnienia w instalacji?

Podstawowy warunek, który musi być zawsze spełniony brzmi: układ utrzymania ciśnienia powinien zapewnić odpowiednią wartość nadciśnienia w każdym miejscu instalacji, a szczególnie w jego najwyższych punktach.
Download here (.pdf)

Błędnym założeniem jest, że ustawione ciśnienie po stronie poduszki gazowej jest stałe, dlatego, że następuje utrata ustawionego ciśnienia wskutek dyfuzji gazów poprzez membranę oddzielającą część wodną od gazowej. Szybkość tego niepożądanego procesu zależy od jakości materiału użytego w technologii produkcji naczynia.

Roczna utrata ciśnienia wstępnego w naczyniu wzbiorczym

Na podstawie badań udowodniono, że typowe naczynia wzbiorcze dostępne na rynku z membraną wykonaną z elastomeru EPDM mają ponad 5-krotnie większą przepuszczalność gazu w stosunku do naczyń wyposażonych w  worek  z  kauczuku butylowego marki Pneumatex.

Zakres ciśnień, w którym powinno pracować w sposób prawidłowy naczynie wzbiorcze obejmuje obszar od ciśnienia napełniania pa, aż do ciśnienia końcowego pe. W tym zakresie naczynie rozszerzalnościowe musi być w stanie przejąć maksymalną możliwą ilość wody, która się rozszerzy. Obszar pomiędzy ciśnieniem wstępnym w naczyniu po i ciśnieniem napełniania pa stanowią rezerwę wymaganą dla bezpiecznej eksploatacji systemu.

Zgodnie z EN 12828 ciśnienie w instalacji nie może dojść do PSV ale tylko do PSV-ASV. Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa PSV pomniejszone jest o ASV w ten sposób uzyskujemy ciśnienie końcowe pe. ASV dla instalacji do 5 bar wynosi 0,5 bara, powyżej 5 bar 10%xPSV. Na powyższych rysunkach przedstawiono fazy pracy naczynia oraz na zakres optymalnego ciśnienia pracy dla naczynia.

Publikacja: Polski Instalator 10/2012

Autor: Sławomir Świątecki

Download here (.pdf)