Ostutingimused

 1. KOHUSTUS
  1. Käesolevad ostutingimused ("T&T") reguleerivad kõiki IMI Hydronic Engineeringi ("Ostja") poolt füüsiliselt või juriidiliselt isikult ("Tarnija") ostetud tooteid ("Tooted") ja/või teenuseid ("Teenused"), sealhulgas kõiki nendega seotud tarneid (nagu on määratletud allpool), mis on ostetud füüsiliselt või juriidiliselt isikult ("Tarnija").
  2. Käesolevad Tingimused on ülimuslikud mis tahes muude tingimuste suhtes (sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes tarnija müügitingimused või tingimused, mis sisalduvad või millele viidatakse tarnija tellimuse kinnituses, arvel, kirjavahetuses või mis tahes muus tarnija poolt väljastatud dokumendis), välja arvatud juhul, kui ostja on sellega selgesõnaliselt kirjalikult nõustunud.
  3. Ostja mis tahes tellimus ("tellimus") sõltub sellest, kas tarnija nõustub käesolevate T&A-dega, ning tellimuse vastuvõtmisega vastavalt punktile 2.2 nõustub tarnija tagasivõtmatult käesolevate T&A-dega.
  4. Käesolevates T&Ades on järgmistel sõnadel järgmised tähendused (kui kontekst ei nõua teisiti):

tarnitavad materjalid - kõik dokumendid, tooted, materjalid ja igasugused tööd, mille tarnija või tema esindajad, töövõtjad ja töötajad on välja töötanud toodete ja/või teenuste raames või nendega seoses, mis tahes kujul ja mis tahes andmekandjal, sealhulgas, kuid mitte ainult, joonised, kaardid, plaanid, diagrammid, projektid, pildid, riistvara, tarkvara, arvutiprogrammid, andmed, spetsifikatsioonid ja aruanded (sealhulgas eelnõud).

Intellektuaalomandi õigused - kõik patendid, kasulikud mudelid, autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad ja sellega seotud õigused, kaubamärgid ja teenusemärgid, kaubandus-, äri- ja domeeninimed, õigused firmaväärtusele või õigus esitada hagisid või kõlvatu konkurentsi eest, õigused disainilahendustele, õigused arvutitarkvarale, andmebaasiõigused, topograafilised õigused, moraalne õigus, kasutusõigused, ja konfidentsiaalse teabe (sealhulgas oskusteabe ja ärisaladuse) konfidentsiaalsuse kaitsmine ning mis tahes muud intellektuaalomandi õigused, olenemata sellest, kas need on registreeritud või registreerimata, sealhulgas kõik selliste õiguste taotlused ja uuendused või pikendamised ning kõik sarnased või samaväärsed õigused või kaitsevormid mis tahes maailma osas.

 1.  
  1. Kahtluste vältimiseks kohaldatakse käesolevate T&ÜTide sätteid toodete, tarnitavate toodete ja teenuste suhtes eristamata, välja arvatud juhul, kui see on nende vastava olemuse tõttu võimatu.

 

 1. TELLIMUSED
  1. Kõik ostud toimuvad ostja kirjaliku tellimuse alusel, milles on täpsustatud nõutavate toodete ja/või teenuste liik ja kogus, tarnekuupäev ("Tähtaeg") ja tarne suhtes kohaldatav inkoterm.
  2. Tellimus loetakse vastuvõetuks varasemal kuupäeval: (a) kui tarnija esitab tellimuse kirjaliku kinnituse või b) kahekümne nelja (24) tunni möödumisel tellimuse kättesaamisest tarnija poolt, välja arvatud juhul, kui tarnija on selleks ajaks teatanud ostjale tellimuse tagasilükkamisest või c) kui tarnija teeb mis tahes toimingu, mis on kooskõlas tellimuse täitmisega (sealhulgas, kuid mitte ainult, kui tarnija täidab või alustab tööd vastavalt tellimusele, teeb mis tahes tarne vastavalt tellimusele või võtab vastu mis tahes makse).
  3. Kui käesolevate T&Ade ja Tellimuse mis tahes eritingimuse vahel esineb vastuolu, kohaldatakse viimast.
  4. Ostja võib muuta juba kinnitatud Tellimuse koguseid, spetsifikatsioone ja tarnekuupäevi, tingimusel, et tarnijat teavitatakse sellest kümme (10) kalendripäeva enne tähtaega.
  5. Ostjal on õigus tühistada juba vastuvõetud tellimusi, kui tarnijat teavitatakse sellest hiljemalt kümme (10) kalendripäeva pärast ostja poolt vastava tellimuse esitamist.

 

 1. LÄHETAMINE
  1. Kui tellimuses ei ole sätestatud teisiti, toimub tarne DDP (Incoterms 2020) tellimuses märgitud sihtkohta. Toodete ja/või teenuste tarnimise aeg on oluline.
  2. Tooted peavad olema pakitud, märgistatud ja ettevalmistatud saatmiseks, et tagada toote ohutu saabumine, ladustamine ja käitlemine nimetatud sihtkohas. Kõik Tarnija poolt Ostjale müüdud tooted saadetakse vastavalt Ostja juhistele, mis on sätestatud asjaomases Tellimuses.
  3. Tarnija teavitab Ostjat e-posti teel toodete tarnimisest vähemalt kümme (10) tööpäeva enne tähtaega.
  4. Tarnija teavitab ostjat viivitamata igast viivitusest või eeldatavast viivitusest mis tahes tellimuse tarnimisel või täitmisel.
  5. Väljastpoolt tarneriiki ostetud toodete puhul, kui Tellimuses ei ole sätestatud teisiti, vastutab Tarnija kõigi vajalike dokumentide hankimise eest toodete importimiseks vastavasse tarneriiki, sealhulgas kõigi kohaldatavate litsentside ja lubade hankimise eest. Tarnija vastutab kõigi viivituste ja tasude eest, mis tulenevad sellest, et ekspordi- ja/või impordidokumendid ei ole nõutud ajal kättesaadavad. Tarnija esitab ostjale kõik toodete ekspordi-/impordiprotsessi käigus nõutavad dokumendid, deklaratsioonid ja dokumendid, mis võivad olla mõistlikult vajalikud toodete päritolu ja EÜ, EMP või EFTA soodustuste või tollimaksuvabastuste saamise tingimuste kindlaksmääramiseks.
  6. Tarnija poolt tarnitud pakendid ja konteinerid saadetakse tarnijale tagasi ostja valikul ja tarnija kulul.
  7. Lisaks eelnevale peab tarnija teenuste osutamisel:
 2. järgima ostja juhiseid;
 3. osutama teenuseid parima ettevaatuse, oskuse ja hoolsusega vastavalt asjakohase tööstusharu parimatele tavadele;
 4. kasutama töötajaid, kes on piisavalt kvalifitseeritud ja kogenud, et täita neile määratud ülesandeid, ning piisaval arvul, et tagada teenuste nõuetekohane osutamine;
 5. tagama, et tarnitavad materjalid vastavad kõigile tellimuses sätestatud ja/või ostja poolt tarnijale aeg-ajalt teatavaks tehtud kirjeldustele ja spetsifikatsioonidele;
 6. tagama, et tarnitavad esemed sobivad igaks otstarbeks, millest ostja on tarnijale sõnaselgelt või kaudselt teada andnud;
 7. järgima kõiki tervishoiu-, ohutus-, turva- ja muid sisemisi eeskirju või nõudeid, mis kehtivad mis tahes ostja ruumides; ja
 8. ei tee ega jäta tegemata midagi, mis võib põhjustada ostja jaoks mis tahes loa, litsentsi või volituse kaotamist, millele ta oma äritegevuse teostamisel tugineb.
 9. pidama täielikku ja täpset arvestust tarnija poolt teenuste osutamiseks kulutatud aja ja kasutatud materjalide kohta ning tarnija peab võimaldama ostjal nõudmisel igal mõistlikul ajal sellist arvestust kontrollida. 
  1. Ilma et see piiraks ostja mis tahes muid käesolevatest Tingimustest või seadusest tulenevaid õigusi ja õiguskaitsevahendeid, on ostjal õigus, kui tooteid ja/või teenuseid ei tarnita tähtajaks, järgmistel juhtudel: (a) kohaldada leppetrahvi, mille suurus on 3% tellimuse väärtusest iga viivituspäeva kohta. Lepinguline kahjutasu arvutatakse alates tähtpäevale järgnevast päevast ja see ei tohi ületada 15% tellimuse väärtusest. Tarnija peab maksma käesoleva kokkuleppelise kahjutasu ostja nõudmisel. Kui ostjale tekitatud kahju ületab käesoleva punkti 3.8 alusel ostjale makstava leppetrahvi summa, on ostjal õigus nõuda tarnijalt hüvitist ülejäävate summade eest. Lisaks eelnevale on ostjal õigus: (a) tühistada tellimus täielikult või osaliselt ja saada tagasi kõik tarnijale makstud summad; (b) keelduda järgnevate tarnete vastuvõtmisest; (c) nõuda tarnijalt tagasi kõik kulutused, mida ostja on kandnud toodete ja/või teenuste hankimisel teiselt tarnijalt; ja (d) nõuda kahju, kahju (sealhulgas, kuid mitte ainult, saamata jäänud kasum ja äritegevuse kaotus), kulud ja kulutused, mis on kõik otsesed, kaudsed või kaudsed, mis on ostjale tekkinud ja mis on mis tahes viisil seostatavad tarnija poolt tähtajast mitte kinnipidamisega.

 

 1. VASTUVÕTMINE
 2. Toodete ja/või teenuste vastuvõtmine jõustub ainult siis, kui ostja teatab sellest kirjalikult tarnijale. Ostja kinnitus tarnimise või täitmise kohta saatelehel või sarnasel dokumendil ei tähenda nende vastuvõtmist ning ostja jätab endale õiguse lükata tagasi mis tahes tooted ja/või teenused, kuni ta neid täielikult kontrollib.
 3. Osalised tarned või tellitud kogust ületavad tarned lükatakse tagasi, välja arvatud juhul, kui ostja on andnud kirjaliku nõusoleku selliste tarnete vastuvõtmiseks, ning kõik tagasilükatud tooted tagastatakse tarnija vastutusel ja kulul.
 4. Ilma et see piiraks muid õigusi või õiguskaitsevahendeid, kui tarnija tarnitud tooted ja/või teenused ei vasta mis tahes põhjusel mis tahes tellimusele, sealhulgas, kuid mitte ainult, puuduse, valede toodete või ilmsete puuduste tõttu ("vigased tooted"), võib ostja: (a) lükata tagasi kõik või mõned vigased kaubad mõistliku aja jooksul pärast nende kontrollimist, olenemata sellest, et ostja on nende eest maksnud; ja b) osta mujal asuvatelt tarnijatelt vigaste kaupade asenduskaupu, mis vastavad võimalikult täpselt samadele spetsifikatsioonidele ja tingimustele kui vigased kaubad. Lisaks sellele hüvitab tarnija ostjale kõik kahjud, kahjumid (sealhulgas, kuid mitte ainult, saamata jäänud kasum ja äritegevuse kaotus), kulud ja kulutused, mis on otsesed, kaudsed või kaudsed, mis ostja on kandnud käesoleva punkti 4.3 kohaste õiguste kasutamise tõttu või sellega seoses (sealhulgas, kuid mitte ainult, alternatiivsete toodete ja/või teenuste ostuhind ja ostja poolt tarnijale eelnevalt vigaste toodete eest tehtud maksete summa).

 

 1. TINGIMUSED JA RISKID
  1. Ilma et see piiraks mis tahes tagasilükkamisõigust ja kui tellimuses ei ole sätestatud teisiti, läheb toodete omandiõigus ostjale üle, kui toimub varasem neist: (a) toodete üleandmine ostjale (olenemata sellest, kas toodete vastuvõtmine on toimunud vastavalt punktile 4.1 või mitte) või b) ostja poolt toodete eest või seoses toodetega tehtud mis tahes (ka osaline) makse. Kui toodete omandiõigus läheb ostjale üle enne tarnimist vastavalt punkti 5.1 alapunktile b, siis kuni tarnimiseni hoiab tarnija neid tooteid ostja hoidjana (ilma igasuguse õiguseta saada tasu hoidmise eest) ning hoiab tooteid alati eraldi tarnija ja kolmandate isikute omadest ning hoiustab, kaitseb ja kindlustab neid nõuetekohaselt kõigi riskide vastu ning määratleb need ostja omandina ja tarnija kulul. Eespool nimetatud ostja kohustusi ei saa mingil juhul käsitleda kui iseseisvat kasu ostjale ja neid tuleb käsitleda kui tarne osa.
  2. Toodete kahjustumise või kaotsimineku risk läheb üle ostjale toodete üleandmisel ostjale vastavalt kokkulepitud inkotermile.
  3. Tarnija vastutab kõigi asjakohaste tasude, transpordi- ja mahalaadimiskulude eest ning toodete kindlustamise eest nende täieliku asendusväärtuse ulatuses kõigi kahjustus- või kadumisriskide vastu enne tarne lõpetamist. Tarnija hüvitab ja hoiab ostjale täielikku hüvitist toodete tarnimise ja mahalaadimise käigus kahjustatud ostja vara täieliku asendusväärtuse eest.
  4. Tarnija annab kõik tooted ostjale üle ilma igasuguste kinnipidamisõiguste, koormatiste, tagatiste, nõuete ja muude huvidest vabana.

 

 1. HIND JA MAKSE
  1. Toodete ja/või teenuste hind on sätestatud tellimuses ("hind"). 2. Hind on fikseeritud ja sisaldab kõiki kulusid ja kulutusi, mida tarnija otseselt või kaudselt kannab seoses Toote tarnimise ja/või Teenuste osutamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult, pakendamist, laadimist ja mahalaadimist, transporti, kindlustust, tollimakse ja makse, välja arvatud käibemaksu, kui see on kohaldatav.
  2. Tarnija kohustub ja nõustub aktiivselt ja pidevalt läbi vaatama oma kulusid, tootmismeetodeid, tarneplaane ja tootlikkuse taset, et saavutada oma kulude vähendamine, et võimaldada hinnaalandusi.
  3. Kui tellimuses ei ole sätestatud teisiti, esitab tarnija ostjale arve pärast toodete tarnimist ja/või teenuste osutamist.
  4. Iga arve peab sisaldama sellist tõendavat teavet, mida Ostja nõuab arve õigsuse kontrollimiseks, sealhulgas, kuid mitte ainult, asjakohast tellimusnumbrit.
  5. Vastavalt käesolevatele Tingimustele maksab ostja vaidlustamata arve summad 60 tööpäeva pärast seda, kui ostja on saanud asjaomase arve, tarnijate poolt kirjalikult määratud pangakontole.
  6. Kui tellimuses ei ole sätestatud teisiti, makstakse hinnad eurodes.
  7. Hinna tasumine või ettemaksmine ei tähenda ostja poolt mis tahes mööndust, et tarnija täidab nõuetekohaselt oma kohustusi mis tahes tellimuse alusel.
  8. , on ostjal õigus maha arvata, tasaarvestada või kinni pidada mis tahes raha, mis on tarnijale võlgu, kas toodete eest tasumiseks või mis tahes põhjusel, mis tahes raha, mille tarnija on ostjale võlgu.

 

 1. ESMASED NÄIDISED, KATSED, ARUANDED JA ÜLEVAATUSED
  1. Enne toodete seeriatootmise alustamist saadetakse ostjale tasuta esmased näidised koos täieliku katseprotokolliga. Esmanäidis on näidistoode, mis on valmistatud samade tööpinkide, samade meetodite ja samadel tingimustel kui seeriatooted. Kui esialgne näidis on heaks kiidetud, tuleb kõik muudatused eelnevalt tellija poolt heaks kiita. Muudatuste korral tuleb ostjale esitada uued algsed näidised koos muudatuste dokumentatsiooniga.
  2. Tooted ja/või teenused peavad läbima kõik kindlaksmääratud ja tavapärased katsed ja kontrollid tarnija poolt ning kõik muud katsed, mida ostja võib aeg-ajalt mõistlikult nõuda.
  3. Tarnija esitab ostjale kõik ostja poolt nõutud aruanded seoses toodete ja/või teenustega.
  4. Ostja võib igal mõistlikul ajal külastada tarnija või tema alltöövõtjate kontoreid, ladusid, töökodasid või muid ruume, et kontrollida või katsetada materjale ja valmistoodangut ning kontrollida toodete valmistamise ja/või teenuste osutamise edenemist.

 

 1. TÕENDUSED
  1. Ilma et see piiraks mis tahes muid käesolevate T&Ade või seaduse kohaseid tarnija kohustusi, tagab tarnija, et:
   1. kahekümne nelja (24) kuu jooksul alates kuupäevast, mil ostja või ostja klient võtab tooted ja/või tarnitavad tooted kasutusele, või kolmekümne kuue (36) kuu jooksul alates nende tarnimisest ja/või teenuste osutamise lõpetamise kuupäevast (olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem), et tooted ja/või teenused:
 2. vastavad kõigis aspektides tarnijale esitatud spetsifikatsioonidele, joonistele ja/või muudele üksikasjadele;
 3. on uued ning sobivad ja piisavad selleks otstarbeks, milleks need on ette nähtud, ja mis tahes otstarbeks (otstarveteks), millest ostja on tarnijat selgesõnaliselt teavitanud või millest tarnija on teadlik või peaks mõistlikult teadlik olema;
 4. on hea kvaliteedi, konstruktsiooni, materjalide ja teostuse poolest ning täiesti defektivabad ja vastavad parimatele tööstustavadele;
 5. vastab rahuldavalt ostja esitatud toimivusnõuetele ning
  1.  
   1. tooted ja/või teenused vastavad kõigile asjakohastele siseriiklikele ja rahvusvahelistele standarditele ja nende suhtes kohaldatavatele spetsifikatsioonidele ning tarnijal on kõik vajalikud sertifikaadid toodete ja/või teenuste tarnimiseks.
   2. toodete ja/või teenuste projekteerimine, tootmine, toimivus ja toimimine ning nende (sealhulgas, kuid mitte ainult, tarnitavate toodete) pakkumine, kasutamine või müük ei riku ega riku mingil viisil intellektuaalomandi õigusi ega muid kolmandate isikute õigusi.
  2. Tarnija garanteerib oma asjatundlikkust ning kõigi Ostjale (või tema esindajatele või töötajatele) toodete ja/või teenuste kohta tehtud avalduste ja väidete täpsust.
  3. Mitte miski käesolevates Tingimustes sisalduv ei vähenda mingil viisil tarnija kohustusi ja ostja õigusi, mis tulenevad mis tahes seadusest või seadusest või mis tahes otsesest või kaudsest tingimusest, tingimusest või garantiist.
  4. Mis tahes otsese või kaudse tingimuse, tingimuse või garantii rikkumise korral on ostjal õigus kas osaliselt või täielikult tagasi lükata tooted ja/või teenused ning tühistada asjaomane tellimus ja kõik samaliigiliste toodete ja/või teenuste kohta esitatud tasumata tellimused. Lisaks sellele, kui Ostja leiab (omal äranägemisel), et tarnitud tooted ja/või osutatud teenused ei vasta punktis 8.1 sätestatud garantiidele ("puudulikud esemed"), teavitab Ostja Tarnijat kirjalikult kõigist puudulikest esemetest. Tarnija parandab või (kui ostja seda nõuab) vahetab kõik defektsed esemed seitsme (7) kalendripäeva jooksul pärast teavitamist tarnija kulul välja. Remonditud ja asendatud esemetele antakse garantii punktis 8.1 osutatud ajavahemikeks. Ostja nõue parandada või asendada esemeid või need vastu võtta ei välista õigust keelduda parandatud või asendatud esemete tagasilükkamisest ja/või tellimuse tühistamisest, kui see ei ole ostjat täielikult rahuldav. Tarnija hüvitab nõudmisel ostjale kõik kulud ja kulutused, mis ostja on kandnud seoses puudustega esemete eemaldamise, ümberpaigutamise, sulgemise, parandamise, asendamise ja mis tahes muu tegevusega, mis on seotud puudustega või mis on tehtud puuduste tõttu; sealhulgas, kuid mitte ainult, ostja poolt tehtud maksete hüvitamine ning ostja poolt asjaomaste esemete ostmise kulud ja kulutused alternatiivselt tarnijalt, kui tarnija ei paranda või asenda puudustega esemeid ostjat täielikult rahuldaval viisil.
  5. Tarnija loovutab ostjale taotluse korral kõik garantii või samalaadsed õigused, mis tal on toodete ja/või teenuste või nende osade kolmandate tootjate või tarnijate suhtes.
  6. Tarnija tagab kõik võimalused, abi ja nõuanded, mida ostja või ostja kindlustusandjad vajavad, et vaidlustada või käsitleda mis tahes hagi või küsimust, mis tuleneb tellimusest või tarnija poolt tellimuse täitmisest.

 

 1. KOHALDATAVAD SEADUSED JA MÄÄRUSED - KESKKONNA-, TERVISHOIU- JA OHUTUSNÕUDED- TAGASIKUTSUMINE
  1. Tarnija garanteerib, et toodete projekteerimisel, valmistamisel, tarnimisel või paigaldamisel ja/või teenuste osutamisel ning sellega seotud teabe edastamisel täidab ja hõlbustab ostja poolt kohaldatavate seaduste ja määruste, sealhulgas, kuid mitte ainult, keskkonna-, tervise- ja ohutusnormide, sealhulgas kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise Euroopa määruse ("REACH") ning ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise Euroopa määruse ("CLP"), mis on toodete ja/või teenuste suhtes kohaldatavad, kehtestatud kohustusi ja hõlbustab nende täitmist. Lisaks garanteerib tarnija, et tooted tarnitakse koos kõigi ohutuskaitseseadmete, seadmete, tootekirjelduste, asjakohaste riskihindamiste üksikasjade ja märgistustega, mis on piisavad, et täita kõiki kohaldatavaid õiguslikke nõudeid.
  2. Kui tarnija saab mis tahes ajal teada mis tahes vahejuhtumitest või avastustest, mis on mis tahes viisil seotud tarnitud või tarnitavate toodete ja/või teenuste ohutu käitamisega, teatab tarnija sellest viivitamata ja igal juhul kahe (2) tööpäeva jooksul alates sellest teadasaamisest kirjalikult ostjale.
  3. Kui mis tahes ajal osutub vajalikuks Teenuste tulemusena toodetud toodete ja/või kaupade tagasivõtmine, vastutab Tarnija: (a) kõnealuste toodete ja/või kaupade täieliku või osalise asendamise ruumides, kus asjaomased tooted ja/või kaubad asetsevad asjakohasel ajal ; (b) kõik tagasivõtmiskulud, sealhulgas, kuid mitte ainult, tagasivõtmise teatamine, hindamine ja nõuded vastavalt kohalikele ametiasutustele, kus tooteid ja/või kaupu müüakse; (c) asjaomaste toodete ja/või kaupade saatmine ja katsetamine; ja (d) kõik järeltõstmise kulud.

 

 1. SEADMED, MATERJALID JA INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED
  1. Kõik ostja poolt tarnijale antud või ostja poolt seoses mis tahes tellimusega kasutatud tööriistad või seadmed ("seadmed") ja kõik materjalid, mida ostja on tarnijale andnud kasutamiseks seoses mis tahes tellimusega ("materjalid"), jäävad alati ostja ainuomandisse ning tarnija ei saa mis tahes tellimuse tulemusena või seoses sellega mingeid õigusi ega huve mis tahes seadmetele või materjalidele.
  2. Seadmete või materjalide kahjustumise või kadumise risk läheb tarnijale üle tarnijale üleandmisel.
  3. Tarnija tagab, et materjalid ja seadmed on heas töökorras ja korras ning säilitab sellega seoses asjakohase kindlustuskaitse, mida ostja mõistlikult peab piisavaks, arvestades, et tööriistamustrite ja muu sarnase puhul on tegemist õiglase kulumisega, ning kasutab neid ainult seoses tellimustega.
  4. Kui ostja leiab, et seadmeid on vaja parandada, võib ta nõuda tarnijalt sellise remondi teostamist tarnija kulul. Kui pärast käesoleva punkti kohase nõude saamist ei tee tarnija (ostja arvates) mõistliku aja jooksul ettenähtud remonti, võib ostja teostada või tellida kolmanda isiku, kes teostab remondi, ning esitab tarnijale arve kõigi sellega seotud kulude ja kulutuste kohta.
  5. Ostjal on igal ajal õigus nõuda, et tarnija annaks seadmed ja materjalid ostjale üle. Lisaks sellele peab tarnija mis tahes tellimuse lõpetamisel, olenemata sellest, kuidas see toimub, ostja nõudmisel viivitamatult andma seadmed ostjale üle, ja kui tarnija seda ei tee, on ostjal õigus (tarnija kulul) siseneda tarnija või kolmanda isiku ruumidesse ja võtta seadmed tagasi. Tarnija nõustub, et tal ei ole õigust esitada ostja vastu mingeid nõudeid seoses sellise sisenemisega.
  6. Tellimuse lõpetamisel, olenemata sellest, kuidas see toimub, hävitab tarnija kõik üleliigsed materjalid viivitamatult vastavalt ostja juhistele ning kõik materjalid, mis on raisatud tarnija halva töö või hooletuse tõttu (ostja ainuisikulise arvamuse kohaselt), asendatakse tarnija kulul.
  7. Tarnijal ei ole õigust pantida ega mingil viisil koormata seadmeid või materjale tagatiseks.
  8. Täielik omandiõigus, sealhulgas, kuid mitte ainult, intellektuaalomandi õigused kõikidele spetsifikatsioonidele, plaanidele, joonistele, mudelitele, disainilahendustele või muudele töödele, dokumentidele või materjalidele, mis on ostja poolt tarnijale tarnitud mis tahes tellimuse täitmiseks või sellega seoses, või mida tarnija, tema töötajad, esindajad või alltöövõtjad on valmistanud või teinud mis tahes tellimuse täitmiseks, sealhulgas, kuid mitte ainult, kõik materjalid, kuuluvad ostjale ja kuuluvad ostjale. Tarnija loovutab kõik sellised õigused ostjale täieliku omandiõigustagatusega ja vabana kõigist kolmandate isikute õigustest. Kahtluste vältimiseks loetakse tarnitavaid materjale renditööks ning ostjal on täielik ja ainuõigus nende edasiseks kasutamiseks ilma igasuguse hüvituseta tarnijale. Tarnija kohustub, et ta ei esita omandiõigust ega mingeid muid nõudeid seoses selliste õigustega mis tahes tellimuse täitmise ajal või pärast seda.
  9. Tarnija teeb kõik edasised toimingud ja täidab (või tagab nende täitmise) kõik loovutamisaktid või muud dokumendid, mida Ostja nõuab, et anda üle ja anda Ostjale omandisse kõik õigused (sealhulgas, kuid mitte ainult, kõik moraalõigused), mis kuuluvad Ostjale vastavalt punktile 10.8.

 

 1. KONFIDENTSIAALSUS
  1. Tarnijale on antud juurdepääs ostja konfidentsiaalsele teabele ja ta saab sellega tutvuda ja/või tutvub sellega. 2. "Konfidentsiaalne teave" tähendab igasugust konfidentsiaalset või konfidentsiaalset teavet, olenemata sellest, kas see on välja töötatud mis tahes tellimuse alusel või mitte, sealhulgas, kuid mitte ainult: (i) igasugune ja kogu Ostja tehniline teave, sealhulgas, kuid mitte ainult, protsessid, leiutised, uurimisprojektid, tootearendus, tehnoloogiad, ärisaladused, oskusteave, tootmisplaanid, ideed ja kontseptsioonid, tarkvara, inseneriteadmised ja igasugune teave mis tahes toote või teenuse kohta; (ii) igasugune äriteave Ostja või Ostja klientide kohta, sealhulgas, kuid mitte ainult, raamatupidamis- ja finantsteave, tootestrateegia, eelarve, toodete ja turustamise hinnad, äriplaanid, finantsaruanded ning klientide ja tarnijate teave; (iii) igasugune Ostja töötajate teave; ja (iv) igasugune tarnitav teave.
  2. Tarnija hoiab kogu konfidentsiaalset teavet konfidentsiaalsena ning ei avalda, avalikusta ega tee muul viisil otseselt või kaudselt ilma Ostja eelneva kirjaliku nõusolekuta kättesaadavaks ühtegi konfidentsiaalset teavet kellelegi muule kui tarnijate töötajatele või alltöövõtjatele, kes peavad seda teadma mis tahes tellimuse täitmiseks. Lisaks sellele ei tohi tarnija kasutada konfidentsiaalset teavet enda tarbeks ega muul eesmärgil, välja arvatud tellimuse täitmiseks.
  3. Käesolevate Tingimuste ja mis tahes tellimuse sisu on rangelt konfidentsiaalne. Tarnija ei avalda käesolevaid Tingimusi või ühegi tellimuse eesmärki või täitmist puudutavaid andmeid ilma ostja eelneva kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui nende avaldamine on asjaomase tellimuse täitmiseks hädavajalik.
  4. Tarnija konfidentsiaalsuskohustus algab kuupäevast, mil ostja edastab tarnijale konfidentsiaalset teavet esimest korda.
  5. Ostja võib igal ajal nõuda, et tarnija tagastaks või annaks üle mis tahes tarnijale edastatud või tema valduses oleva konfidentsiaalse teabe.
  6. Käesolevat konfidentsiaalsuskohustust ei kohaldata teabe suhtes, mis: (i) on või on saanud üldkasutatavaks käesoleva lepingu sätete rikkumise tõttu; ii) oli tarnijale teada ilma konfidentsiaalsuskohustuseta enne selle avalikustamist ostja poolt; iii) jõudis nõuetekohaselt tarnija valdusesse kolmandalt osapoolelt, kellel ei olnud mingit kohustust säilitada sellise teabe konfidentsiaalsust; või iv) on tarnija iseseisvalt välja töötanud ilma konfidentsiaalset teavet kasutamata. Eespool nimetatud erandeid peab tõendama tarnija.

 

 1. KINDLUSTUS JA HÜVITIS
  1. Tarnija peab omal kulul ja usaldusväärse kindlustusseltsi juures säilitama üldise vastutuskindlustuse, sealhulgas, kuid mitte ainult, avaliku ja tootevastutuskindlustuse, mis hõlmab katet kõigi asjaolude suhtes, mille eest tarnija võib ostja ees mistahes tellimuse alusel vastutada vähemalt 1 miljoni euro ulatuses ühe juhtumi kohta, ning muu kindlustuskaitse, mida ostja peab mõistlikult asjakohaseks.
  2. Tarnija esitab ostja nõudmisel nii kindlustustunnistuse, milles on esitatud kindlustuskatte üksikasjad, kui ka kviitungi jooksva aasta kindlustusmakse kohta.
  3. Kindlustuskaitse sätestatud piirmäärasid ei tõlgendata võimaliku vastutuse piiramisena ostja ees ning selle kindlustuse tõendite nõudmata jätmist ei tõlgendata mingil juhul kui loobumist tarnija kohustusest säilitada kindlaksmääratud kindlustuskaitse.
  4. Tarnija vabastab ostja ja tema sidusettevõtjad ning nende vastavad ametnikud, juhid, esindajad, töötajad ja töövõtjad kõigist nõuetest, kohustustest, kahjudest (sealhulgas, kuid mitte ainult, saamata jäänud kasum), kahjudest, kuludest ja kulutustest (sealhulgas kõik tegelikud õigus- ja muud ametialased kulud), mis on otsesed, kaudsed või kaudsed, mis on esitatud ostja vastu või mis on tekkinud või mida ostja on maksnud seoses mis tahes asjaoluga: (a) defektsed esemed; (b) tarnija garantiide või kinnituste rikkumine; (c) mis tahes keskkonna-, tervishoiu- ja ohutusseaduste ning seaduslike sätete, eeskirjade ja määruste mittejärgimine, kuivõrd need on toodete ja/või teenuste suhtes kohaldatavad, sealhulgas REACH ja CLP, või mis tahes tarnija kohustuste rikkumine vastavalt punktile 9 (Kohaldatavad seadused ja määrused - keskkonna-, tervishoiu- ja ohutusnõuded); (d) intellektuaalomandi õiguste rikkumine, mis tuleneb toodete ja/või teenuste projekteerimisest, valmistamisest, toimimisest, pakkumisest, täitmisest, kasutamisest või müügist, sealhulgas, kuid mitte ainult, litsentsitasude maksmine ja toodete ja/või teenuste rikkumata asenduskaupade hankimise kulud; (e) mis tahes nõuded, mille kolmas isik esitab ostja vastu seoses surma, kehavigastuse või varakahjustusega, mis tulenevad toodetest ja/või teenustest või on nendega seotud; (f) mis tahes tegevus või tegevusetus tarnija või tema alltöövõtjate poolt, mis mõjutab ostja poolt hõivatud maad või ruume, juhul kui tarnija või tema alltöövõtjad sisenevad ostja poolt hõivatud maale või ruumidesse; (g) mis tahes kahju, mis on põhjustatud seadmetele tarnija või tarnija alltöövõtjate tegevuse või tegevusetuse tagajärjel; (h) mis tahes nõue, mille on esitanud tarnija töötajad, konsultandid või töövõtjad, sealhulgas mis tahes väidetav töö- ja tööõiguse rikkumine; (i) tarnija poolt punkti 15 (vastavus) rikkumine; ja (j) tarnija poolt käesolevates T&As või mis tahes tellimuses sätestatud mis tahes tingimuse või tingimuse rikkumine.

 

 1. VÄLJAKUTSE
  1. Kumbki pool ei vastuta teise poole ees oma kohustuste täitmata jätmise või hilinemise eest mis tahes tellimusest tulenevate kohustuste täitmisel, kui ja niivõrd, kui selline rikkumine või hilinemine on tingitud loodusjõududest (nagu üleujutused, tormid, tulekahjud ja maavärinad), sõjast, terrorismist, streikidest, riiklikest piirangutest või muudest asjaoludest, mis on väljaspool mõjutatud poole mõistlikku kontrolli ja ei ole tingitud sellise poole süüst või hooletusest (edaspidi "vääramatu jõu sündmus").
  2. Kui ilmneb vääramatu jõu sündmus, siis teavitab mõjutatud pool viivitamatult teist poolt vääramatu jõu sündmusest ja selle tõenäolisest kestusest, võtab kõik mõistlikud meetmed selle mõju vähendamiseks ning täidab ja jätkab oma kohustuste täitmist nii kiiresti kui võimalik. Eespool öeldule mittevastavus välistab mõjutatud poolel õiguse väita, et asjaomane vääramatu jõud on vääramatu jõu sündmus ja et see on erand tema asjaomastest kohustustest.
  3. Kui vääramatu jõu sündmus kestab kauem kui kolmkümmend (30) kalendripäeva, on ostjal õigus tühistada kõik täitmata tellimused ja/või asjaomaste toodete ja/või teenuste tarnimine, teatades sellest viivitamata kirjalikult tarnijale.

 

 1. LÕPETAMINE
  1. Ilma et see piiraks mis tahes muid õigusi või õiguskaitsevahendeid, võib ostja lõpetada (täielikult või osaliselt) mis tahes tellimuse viivitamatult, teatades sellest tarnijale kirjalikult, kui: (a) tarnija rikub oluliselt käesolevate T&Cd või mis tahes tellimuse tingimusi ja ei kõrvalda seda rikkumist kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui talle on rikkumisest kirjalikult teatatud; b) tarnija esitab vabatahtliku pankroti-, likvideerimis- või maksejõuetusavalduse või mis tahes avalduse saneerimise, kompromissi, ümberkujundamise, likvideerimise või sarnase abi saamiseks või taotleb või nõustub halduri, likvideerija või likvideerija määramisega või muutub võimetuks oma võlgade tasumiseks nende tähtaegselt ja õigeaegselt; (c) kui tarnija vastu esitatakse taotlus, milles taotletakse reorganiseerimist, kompromissi, ümberkujundamist, likvideerimist, likvideerimist, likvideerimist, pankroti või maksejõuetuse väljakuulutamist või muud sarnast abi, ja kui seda ei ole rahuldatud rohkem kui kolmkümmend (30) kalendripäeva (kas järjestikku või mitte), või kui tarnija kogu vara või osa tema vara suhtes on määratud haldur, pankrotihaldur või likvideerija; (d) kui tarnija suhtes on tehtud likvideerimisotsus või kui tema suhtes on välja kuulutatud pankrot või maksejõuetus; või kui ta kannatab mis tahes jurisdiktsioonis eespool punktides (b) ja (c) kirjeldatud menetluste või sündmuste suhtes; (e) kui tarnija kas tervikuna või osaliselt loovutab, annab üle, sõlmib allhankelepinguid, koormab või muul viisil tegeleb oma õiguste või kohustustega mis tahes tellimuse alusel või püüab teha midagi eespool nimetatut ilma ostja eelneva kirjaliku nõusolekuta; (f) tarnija kontrolli, omanike või juhtkonna osas toimuvad muutused, mis ostja arvates kahjustavad ostja huve olla jätkuvalt seotud mis tahes tellimusega; või g) tarnija ei täida oma kohustusi, mis tulenevad punktidest 8 (Garantiid), 9 (Kohaldatavad seadused ja eeskirjad - keskkonnatervis ja ohutusnõuded), 10 (seadmed, materjalid ja intellektuaalomandi õigused), 11 (konfidentsiaalsus) ja 15 (nõuetele vastavus). Asjaomase tellimuse lõpetamise õigus ei piira mis tahes muid seadusega sätestatud õigusi või õiguskaitsevahendeid. Kahtluste vältimiseks loetakse punktides b-g sätestatud sündmusi oluliste kohustuste täitmata jätmiseks ja koheseks põhjuseks, mis õigustavad viivitamatut lõpetamist.
  2. Tellimuse mis tahes põhjusel lõpetamisel: a) ostjal ei ole tarnija ees muid kohustusi ega vastutust, peale selle, et ta peab tasuma ostja poolt enne lõpetamise jõustumise kuupäeva vastu võetud toodete eest; ja b) tarnija peab viivitamatult andma ostjale kogu teabe, dokumendid ja nende koopiad, mille ostja on tarnijale tellimuse täitmiseks esitanud. Tarnija kinnitab ostjale, et ta ei ole säilitanud mingit teavet ega koopiaid.
  3. Tellimuse lõpetamine, olenemata sellest, kuidas see toimub, ei mõjuta lõpetamise ajal tekkinud õigusi ja kohustusi ega tingimusi, mis on sõnaselgelt või oma olemuselt ette nähtud kehtima jäämiseks, sealhulgas, kuid mitte ainult punktide 8 (garantiid), 9 (kohaldatavad seadused ja eeskirjad - keskkonnatervis ja ohutusnõuded), 10 (seadmed, materjalid ja intellektuaalomandi õigused), 11 (konfidentsiaalsus), 12 (kindlustus ja hüvitised) ja 15 (vastavus) tingimusi.

 

 1. TÄITMINE
  1. Tarnija tunnistab, et ostjal on käitumisjuhend, mis on kättesaadav aadressil www.imiplc.com, ning tarnija nõustub alati käituma ja tagama, et tema ametnikud, direktorid, töötajad ja esindajad käituvad eetiliselt ja vastavalt ostja käitumisjuhendi asjakohastele sätetele.
  2. Tarnija peab järgima kõiki kohaldatavaid korruptsioonivastaseid õigusakte seoses mis tahes tellimusega, sealhulgas, kuid mitte ainult, 2010. aasta altkäemaksuõigust. Tarnija nõustub lisaks sellele järgima Ostja altkäemaksuvastaseid põhimõtteid, mida aeg-ajalt muudetakse.
  3. Tarnija teatab ostjale viivitamatult kõigist altkäemaksuaktidest, mis on seotud mis tahes tellimuse täitmisega, sealhulgas, kuid mitte ainult, kõikidest põhjendamatute rahaliste või muude eeliste taotlustest või pakkumistest.
  4. Tarnija ei kasuta sunniviisilist, sunniviisilist või sunniviisilist vanglatööd. Tarnija ei tohi tööle võtta ega kasutada alla 16-aastaseid lapsi. 5. Tarnija töötajatele makstakse standardse töönädala eest palka ja hüvitisi, mis vastavad riiklikele miinimumnõuetele või ületavad neid. Tarnija töötajad peavad töötama riiklikele seadustele vastavat tööaega.
  5. Tarnija võtab asjakohase vastutuse ja rakendab ettevaatusabinõusid oma töötajate tervise ja ohutuse kaitsmiseks. Tarnija peab kontrollima ohte ja võtma parimaid ettevaatusabinõusid õnnetuste ja kutsehaiguste vastu.
  6. Tarnija peab tagama, et kõik tarnijaga seotud isikud, kes teostavad tegevusi seoses mis tahes tellimusega, teevad seda järgides käesolevas punktis 15 sätestatud kohustusi.
  7. Tarnija nõustub, et ta peab olema võimeline ostja nõudmisel ja teda rahuldaval viisil tõendama oma vastavust käesolevas punktis 15 nimetatud nõuetele. See hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult, et ostjal on õigus inspekteerida mis tahes objekti, mis hõlmab tööd ostja jaoks, ja nõuda tarnijalt ostjale vastuvõetava parandusmeetmete kava kehtestamist.

 

 1. MUU
  1. Tarnija ei tohi loovutada, üle anda, sõlmida alltöövõtulepinguid, koormata või muul viisil tervikuna või osaliselt tegeleda oma õiguste või kohustustega mis tahes tellimuse alusel ega püüda teha midagi eespool nimetatut ilma Ostja selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta. Kahtluste vältimiseks võib ostja loovutada oma õigused ja kohustused mis tahes tellimuse alusel kas tervikuna või osaliselt mis tahes oma sidusettevõtetele.
  2. Kui kumbki lepinguosaline jätab mis tahes ajal täitmata ühegi tellimuse sätte, ei tõlgendata seda mingil viisil sellest loobumisena ega mõjuta mingil viisil tellimuse kehtivust, sellest tulenevaid õigusi ega teise lepinguosalise õigust hiljem mis tahes sätet täita.
  3. Kui käesolevate T&C ja/või mis tahes Tellimuse mõni säte osutub kehtetuks, ebaseaduslikuks või jõustamatuks, ei mõjuta ega kahjusta see mingil viisil ülejäänud sätet. Lepinguosalised lepivad kokku asendussätte, mis on õiguslikult võimalikult lähedane kehtetuks, ebaseaduslikuks või jõustamatuks tunnistatud sättele ja mis saavutab võimalikult täpselt algse sätte mõju.
  4. Tarnija on ja jääb alati ostjast sõltumatuks töövõtjaks. Miski käesolevas lepingus ei ole tõlgendatav nii, et tarnijat või tema alltöövõtjaid või töötajaid peetakse ostja töötajaks, partneriks või ühisettevõtjaks.
  5. Käesolevate T&Ade lisatingimused või muudatused ei ole siduvad, kui need ei ole esitatud kirjalikult ja allkirjastatud mõlema lepinguosalise volitatud esindajate poolt.
  6. Kõik tellimuse alusel esitatavad teated tuleb esitada kirjalikult ja toimetada isiklikult või saata kulleriga (mõlemal juhul koos kättesaamistõendiga) lepinguosaliste tellimuses sätestatud või muul viisil aeg-ajalt teatatud aadressidele. Teated loetakse kättetoimetatuks: (a) isikliku üleandmise korral üleandmise ajal ja b) kulleriga saatmise korral kaks (2) tööpäeva (saatja riigis) pärast saatmist. Kõik teated tuleb esitada inglise keeles.
  7. Käesolevate Tingimuste pealkirjad on esitatud ainult viitamise hõlbustamiseks ja need ei mõjuta nende sätete tõlgendamist ega tõlgendamist.
  8. Neid T&C ja mis tahes tellimust tõlgendatakse, tõlgendatakse ja jõustatakse vastavalt ostja tegevuskoha riigi seadustele, arvestamata kollisiooninormide sätteid. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kaupade rahvusvahelise müügi lepingute konventsioon ja kaupade rahvusvahelise müügi aegumistähtaja konventsioon on selgesõnaliselt välistatud.
  9. Pooled allutavad selgesõnaliselt ja tagasivõtmatult kõik käesolevate Tingimustega ja mis tahes tellimusega seotud vaidlused ostja tegevuskoha pädevate kohtute ainupädevusse, tingimusel et ostja võib oma valikul algatada menetluse tarnija tegevuskoha kohtutes, sealhulgas mis tahes hagi mis tahes õiguskaitsevahendi või ettekirjutuse saamiseks.