• Recent

Brugerbetingelser

Din adgang til og brug af imi-hydronic.com eller andre websteder ("webstedet") ejet og drevet af IMI Hydronic Engineering International SA ("IMI Hydronic Engineering SA", "os" eller "vi") er underlagt følgende vilkår og betingelser, vores Retningslinjer for databeskyttelse samt andre juridiske meddelelser og ansvarsfraskrivelser indeholdt på dette websted ("Brugerbetingelser").
Hvis du har nogle spørgsmål om disse brugerbetingelser, bedes du kontakte contact@imi-hydronic.com
SENESTE OPDATERING: 14. maj 2018
1. Accept af vilkår
1.1 Ved at anvende webstedet tilkendegiver du, at du fuldt ud accepterer og erklærer dig indforstået med at være bundet af disse brugerbetingelser. Hvis du ikke accepterer brugerbetingelserne, skal du omgående afbryde din anvendelse af webstedet.

1.2. Du er indforstået med, at du ikke vil anvende webstedet til nogle formål, som er ulovlige eller forbudte i henhold til brugerbetingelserne.

1.3 Webstedet og tjenesterne er ikke beregnet for eller målrettet til børn under 18 ("mindreårige"), og vi indsamler ikke bevidst oplysninger om mindreårige. 
1.4 IMI Hydronic Engineering SA forbeholder sig ret til at:

i.   Ændre brugerbetingelserne når som helst: Hvis vi ændrer eller opdaterer brugerbetingelserne, vil den opdaterede version blive opslået på siden med brugerbetingelserne, og det udgør offentliggørelsen af en sådan ændring. Opdateringsdatoen for brugerbetingelserne afspejler den seneste udgaves dato og træder i kraft og bliver bindende den næste arbejdsdag, efter at de er blevet opslået. Vi opfordrer dig til med jævne mellemrum at gennemgå brugerbetingelserne på nettet.

Din fortsatte anvendelse af webstedet efter eventuelle ændringer vil blive betragtet som en accept af disse ændringer;

ii.   Ændre eller nedtage (enten midlertidigt eller permanent) webstedet eller enhver del af det uden varsel, og du bekræfter, at IMI Hydronic Engineering SA ikke er ansvarlig over for dig for sådanne ændringer eller nedtagninger.

2. Anvendelse af webstedet
2.1 Du kan frit browse på webstedet, men du kan kun tilgå, downloade eller anvende informationer fra dette websted, herunder alle tekster, billeder, lydfiler og videoer ("informationen") til egen, ikke-kommerciel brug. Du må ikke distribuere, modificere, transmittere, genbruge, genopslå eller anvende informationen til kommercielle formål uden skriftlig tilladelse. 

2.2 Hvis du overtræder nogle af forpligtelserne i henhold til disse brugerbetingelser, har IMI Hydronic Engineering ret til, efter eget skøn:

i.   Omgående at blokere din adgang til webstedet; og/eller

ii.   Opsige vores abonnementsaftale med dig, hvis du er kunde hos IMI Hydronic Engineering.

2.3 Du anerkender, at IMI Hydronic Engineering SA kan videregive information vedrørende din anvendelse af webstedet for at opfylde alle love, bestemmelser, anmodninger fra myndighederne, domstolsordrer, stævninger eller andre juridiske processer. Hvis vi foretager denne type påkrævet videregivelse, vil vi give dig meddelelse om det, medmindre vi bliver pålagt at holde videregivelsen fortrolig. Endvidere vil en sådan videregivelse være underlagt bestemmelserne i vores Retningslinjer for databeskyttelse​.

2.4 IMI Hydronic Engineering SA er ikke forpligtet til, men kan vælge at fjerne alle forbudte materialer og nægte adgang til enhver person, som overtræder disse brugerbetingelser. Endvidere forbeholder vi os alle andre rettigheder.

3. Varemærker/ejendomsrettigheder
Du bør gå ud fra, at alle produktnavne, som optræder på dette websted, uanset om de skrevet med store bogstaver, kursiv eller efterfulgt af varemærkesymbol, er varemærker tilhørende IMI Hydronic Engineering SA.

3.1 Medmindre du på forhånd har indhentet vores skriftlige tilladelse, må du ikke bruge, fjerne eller ændre noget navn, logo, slogan eller andre mærker tilhørende IMI Hydronic Engineering SA.

3.2 Alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder på webstedet og dets indhold (herunder uden begrænsning webstedets design, tekst, grafik samt al software og kildekode tilknyttet til webstedet) tilhører eller er licenseret til IMI Hydronic Engineering SA eller på anden vis ejet af os, i det omfang loven tillader det.

3.3 Ved at tilgå webstedet erklærer du dig indforstået med, at intet af dets indhold må downloades, reproduceres, transmitteres, gemmes, sælges eller på anden vis distribueres uden forudgående skriftligt samtykke fra IMI Hydronic Engineering SA som indehaver af ophavsrettighederne. Undtaget er download, kopiering og/eller udskrift af sider fra webstedet til strengt personlig og ikke-kommerciel brug.

4. Fraskrivelser & ansvarsbegrænsning
4.1 Webstedet tilbydes, således som "DET ER", og således som det "ER TILGÆNGELIGT" uden erklæringer, garantier eller godkendelser af nogen art fremsat af IMI Hydronic Engineering SA, hverken udtrykkeligt eller underforstået, herunder men ikke begrænset til underforståede garantier for tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkelse, kompatibilitet, sikkerhed samt nøjagtighed.

4.2 I det omfang loven tillader det, er IMI Hydronic Engineering SA ikke ansvarlig for direkte skader, indirekte skader eller følgeskader eller tab af nogen art, herunder uden begrænsning tab af omsætning, forretningsmuligheder, data eller fortjeneste, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af eller manglende mulighed for brugen af webstedet eller eventuelle fejl eller udeladelser i webstedets indhold. 

4.3 IMI Hydronic Engineering SA giver ingen garantier for, at webstedets funktionalitet vil være uden afbrydelser eller fejl, at defekter vil blive udbedret, eller at webstedet eller den server, som gør det tilgængeligt, er fri for virus eller andre ting, som kan være skadelige eller ødelæggende.

4.4 Intet i disse brugerbetingelser skal fortolkes derhen, at det fraskriver eller begrænser ansvaret for IMI Hydronic Engineering SA eller dets medarbejdere eller repræsentanter på måder, som ikke kan fraskrives eller begrænses i henhold til loven; i særdeleshed har ingen af fraskrivelserne og begrænsningerne i dette afsnit til hensigt at begrænse nogle af de rettigheder, du har som forbruger i henhold til lokal lovgivning eller andre lovbestemte rettigheder, som ikke kan fraskrives; ej heller skal det fraskrive eller begrænse IMI Hydronic Engineering SA's ansvar over for dig for dødsfald eller personskader, der skyldes forsømmelighed fra vores eller vore medarbejdere og repræsentanters side.

4.5 Indholdet af webstedet udgør ikke rådgivning, og man bør hverken træffe eller undlade at træffe nogle beslutninger på grundlag af det.

5. Oplysninger som du giver os
Bortset fra de oplysninger, som er omfattet af vores retningslinjer for databeskyttelse indsæt link, er al kommunikation eller alt materiale, som du transmitterer til webstedet via elektronisk post eller på anden vis, herunder data, spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende, ikke fortroligt og ikke beskyttet af ejendomsret og vil blive behandlet som sådan. Alt hvad du transmitterer eller slår op bliver IMI Hydronic Engineering SA's ejendom og kan bruges til ethvert formål, herunder men ikke begrænset til reproduktion, videregivelse, transmission, offentliggørelse, udsendelse og opslag. Endvidere har IMI Hydronic Engineering fuld frihed til at bruge, uden betaling til dig, alle ideer, koncepter, viden ​eller teknikker indeholdt i enhver kommunikation, som du sender til webstedet, til ethvert formål, herunder men ikke begrænset til udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter ved hjælp af sådan information.

6. Links til dette websted
Webstedet kan indeholde links til andre websteder, der drives af tredjeparter. Vi har ingen kontrol over og påtager os intet ansvar for indhold eller praksis på disse andre websteder. Det, at vi tilbyder disse links, udgør ingen godkendelse af disse andre websteder, hverken af deres indhold, ejere eller praksis, og du anerkender og erklærer dig indforstået med, at vi ikke er ansvarlige for sådanne websteders indhold eller tilgængelighed.

7. Links til andre websteder
Links til tredjepart-websteder kan tilbydes, hvis de skønnes at være af interesse eller til bekvemmelighed for gæsterne på dette websted. Vi vil bestræbe os på at informere dig, når du forlader dette websted, om at brugerbetingelserne og retningslinjerne for databeskyttelse på tredjepart-webstedet kan være anderledes. Men vi påtager os intet ansvar for links fra os til andre; i særdeleshed er vi ikke ansvarlige for nøjagtigheden og lovligheden af disse websteders indhold. Vi påtager os intet ansvar som følge af krænkelser eller udeladelser i retningslinjerne for databeskyttelse hos tredjepart.

8. Hele aftalen
Brugerbetingelserne, inklusive juridiske meddelelser, fraskrivelser og andre retningslinjer indeholdt på dette websted, udgør hele aftalen mellem IMI Hydronic Engineering SA og dig i relation til din anvendelse af webstedet.

9. Revisioner
Vi kan når som helst revidere disse brugerbetingelser ved at opdatere dette opslag. Du er bundet af sådanne revisioner og bør derfor med jævne mellemrum besøge denne side for at gennem de aktuelle brugerbetingelser, som du er bundet af.

10. Gældende lov 
Disse brugerbetingelser er underlagt lovene i England.  Vi vil forsøge at bilægge eventuelle uenigheder hurtigt og effektivt.  Enhver tvist, der måtte opstå som følge af brugerbetingelserne, skal indbringes for den kompetente retsinstans i England.


Brugerbetingelser