Framtidssäkrande lösningar

Låt oss först och främst konstatera att kommersiella byggnader förändras och byggs om mer eller mindre frekvent på grund av;

1. Ändrad verksamhet och nya hyresgäster/brukare.

2. Energieffektivisering. Ex. installation av FTX, isolering, byte av värmekälla mm.

Detta leder till ändrade flödes och tryckförhållanden för kyl- och värmeanläggningar. Dessutom får alla anläggningar med varierande flöden även varierande tillgängliga tryck över terminaler, apparater och stammar, enligt min tidigare artikel Överflöden i kyl- och värmeanläggningar. Våra fastigheter har inte sällan stora brister på grund av att åtgärder inte gjorts med hänsyn taget till detta.

Dessa brister leder bl a till;

1. Risk för överflöden, ineffektivitet och dåligt energiutnyttjande i fastigheten, dvs energinotan och miljöbelastningen är onödigt betungande.

2. Oljud.

3. Försämrad auktoritet och stora temperaturvariationer och därmed försämrat inomhusklimat för brukarna.

En framtidssäkrande lösning kan då vara att använda PIBCV-ventiler (Pressure Independent Balance and Control Valves), dvs. Tryckoberoende Injusterings- och Styrventiler. PIBCV-ventiler är kombinationsventiler som inte bara har Injusterings- och Styrfunktion. Dom är även tryckoberoende map. variationer i tillgängliga tryck på grund av orsakerna som beskrivits.


Exempel 1: En anläggning med s k Manuell injustering.

Byggnad i tre våningar, där injusteringsventilerna injusteras proportionellt och då, givetvis, utförs så att Indexventilen (längst bort tryckfallsmässigt från pumpen) har minsta möjliga tryckfall, tex. 3 kPa. Injusteringsventilerna uppströms stryps mer, beroende på placering.


Man bygger på en våning och då förändras tryckförhållandena avsevärt i hela anläggningen. Tidigare Indexventil på plan 3 är nu inte Index längre och hela anläggningen behöver ominjusteras. Detta sker långt ifrån alltid. Dessutom kommer styrventilernas auktoritet att försämras. Framför allt i de kretsar som tryckfallsmässigt är närmast pumpen.


Exempel 2: En anläggning med Framtidssäkrande lösning, typ PIBCV.

Istället för två (2st) ventiler i form av Injusteringsventil (BV) plus Styrventil (CV) installeras en (1st) PIBCV-ventil när byggnaden byggs i tre plan. Injustering görs mycket enkelt genom att ställa in erforderligt designflöde som maxflöde i varje PIBCV-ventil. Proportionell injustering är ej nödvändig.


När sedan nästa våning byggs till behöver vi inte ominjustera anläggningen. Det räcker att ställa in PIBCV-ventilen på plan 4. Resten av anläggningen kommer vara oförändrad. Dock måste pumpen ha flödeskapacitet för de nya förhållandena och den ska pumpoptimeras.

Förutom att ominjustering av hela anläggningen inte är nödvändig kommer man, vid val av PIBCV-ventil med god konstruktion, alltid att erhålla extremt bra ventilauktoritet i alla rimliga driftsituationer. Eftersom PIBCV-ventiler är väsentligt tystare än traditionella styrventiler minskar dessutom risken för oljud markant, i jämförelse med en lösning med Manuell injustering.

Resultat;

1. Inga överflöden och god effektivitet i kylmaskiner eller värmealstrare (Fjärrvärmeväxlare, panna eller värmepump).

2. Mindre risk för oljud.

3. Stabilare temperaturer och en bättre termisk komfort.4. 

4. Färre ventiler behöver installeras, vilket även förenklar konstruktions- och installationsarbetet.

5. Minimal risk för negativ påverkan av resten av anläggningen om icke kompetent person manipulerar inställningen av enstaka ventiler.

Vad sägs om att kunna injustera varje ventil digitalt istället för fysiskt?

PIBCV-ventiler finns i många versioner på marknaden och tekniken har utvecklats kontinuerligt sedan 1990-talet. Idag kan man dessutom kombinera dem med digitalt konfigurerbara ställdon, vilket leder oss in i framtiden med många funktioner vilket kommer beskrivas i kommande artiklar.

Michael Nylund
Teknisk chef IMI Hydronic Engineering


Ladda ned artikel
Framtidssäkrande lösningar