Lägre energinota och bättre komfort med rätt injustering

​Alla värmeanläggningar behöver injusteras

Ojämn värmefördelning, speciellt i större fastigheter, medför att många lägenheter har det alldeles för varmt samtidigt som några få har det för kallt. De hyresgäster som klagar är av naturliga skäl de som har det allt för kallt.

Allt för ofta försöker man lösa problemet genom att installera större pumpar och/eller höja framledningstemperaturen. Detta leder dock till nya problem t ex. för höga flöden och störande oljud, ökad energikostnad, onödig miljöbelastning och fortsatt ojämn värmefördelning.

Följden blir att hyresgästerna, med all rätt, kommer att klaga både på störande oljud, dålig komfort och oskäligt höga energikostnader.

Felet i din anläggning behöver inte vara så stort för att ge dig problem. Det räcker dock aldrig med någon enstaka punktinsats för att skapa balans i systemet. Först när din värmeanläggning är rätt injusterad och balanserad kan systemet visa sina kvaliteter och ge dig valuta för investerade pengar.

 

Det är inte särskilt roligt att vara hyresgäst i den här fastigheten. Klagomålen till fastighetsförvaltningen är många och några av hyresgästerna kommer flytta så snart de finner ett bättre alternativ.

Rätt värme till alla

För att det ska gå att göra en riktig injustering måste anläggningen vara utrustad med termostatventiler i gott skick samt fungerande termostater. Dessutom behövs mätbara injusteringsventiler i alla stammar så att delflödena till de olika kretsarna kan injusteras till önskad nivå och ge rätt värmemängd till alla radiatorerna i lägenheterna.

 

I den här fastigheten trivs alla hyresgäster. Alla har samma jämna temperatur oavsett utetemperatur och energikostnaderna upplevs vara både rättvisa och rimliga.

Lägre energikostnader och mindre miljöbelastning

En rätt utförd injustering minskar energiomsättningen i fastigheten på flera olika och samverkande sätt. 

  • En jämn värmefördelning i fastigheten gör det möjligt att sänka medeltemperaturen. För varje grad du kan sänka medeltemperaturen minskar du fastighetens energiomsättning med mellan 6-11%.
  • Rätt injustering ger termostatventiler och reglerutrustning möjlighet att arbeta så effektivt som det var tänkt under alla temperaturförhållanden.
  • Ett rätt injusterat system kräver lägsta möjliga cirkulationsflöde och minskar därmed pumpens arbete och energikostnad.

En samlad minskad energiomsättning på mellan 20-30% och en återbetalningstid på ett halvt- till ett år är inte ovanlig. System som är rätt injusterade ger därför hyresgästerna en högre komfort samtidigt som man minskar miljöbelastningen samt sänker energikostnaderna.

För att investeringen ska vara riktigt lönsam krävs det dock ytterligare en sak; Den noggrant genomförda injusteringen ska stå sig många år framöver. För att detta ska vara möjligt krävs det genomgående högkvalitativa-, välbeprövade produkter och ett fackmannamässigt utfört arbete.


En rätt genomförd injustering kräver pålitlig utrustning med hög precision

IMI Hydronic Engineerings injusteringsventiler har, rätt dimensionerade och injusterade, en noggrannhet på ± 5-6%. Dessa ventiler ger inte bara en perfekt injustering, de är också lättare att injustera och det blir möjlig för injusteraren att göra ett bra jobb.

 

STAD, vår injusteringsventil. Redan 1962 tog TA (nuvarande IMI) patent på väldens första moderna injusteringsventil. Sedan dess har vi behållit försprånget och hela tiden lett produktutvecklingen inom injustering och styrning av hydroniska system.

Vi erbjuder fortfarande marknadsledande produkter för rätt inomhusklimat, till lägsta energikostnad, för alla typer av värmeanläggningar. I sortimentet ingår kvalitativa och väl beprövade produkter för både stora och små anläggningar, injusteringsinstrument, mätutrustning samt beräkningsprogram för alla typer av anläggningar. Vi håller kontinuerligt kurser i injustering med både teoretiska och praktiska moment.

Du kan läsa mer om hur injustering kan bidra till att minska energianvändningen och hur du kan göra ditt system mer energieffektivt i vår handbok, Faktaboken om hydronisk energieffektivitet.

Michael Nylund, Teknisk chef, IMI Hydronic Engineering AB


Faktaboken om hydronisk energieffektivitet


Lägre energinota och bättre komfort med injustering