Injustering och reglering av små apparater

Vi vet att varje system kräver sin lösning. Därför erbjuder vi flera olika lösningar för injustering och reglering av små apparater.

Det finns inte en lösning som passar alla hydroniska system. För att uppnå önskat inomhusklimat med minsta möjliga energiförbrukning måste det hydroniska systemet vara fullt reglerbart. Ett fullt reglerbart system får du om du väljer den lösning som bäst matchar systemets krav ochförutsättningar.

 

Vi har skaffat oss kunskap från fler än 100.000 värme- och kylanläggningar runt om i världen. Vi hjälper dig att hitta den lösning som bäst passar kraven på ditt system.

Varför justera in små apparater?

Innan vi tittar på olika lösningar för reglering av små apparater, bör vi vara överens om följande: 

Alla hydroniska system – och alla apparater i systemet – arbetar effektivare när de är korrekt injusterade. 

Därför att;

Med bästa tänkbara hydroniska reglering kommer också bästa tänkbara inneklimat till lägsta tänkbara energikostnad. Detta tillstånd uppnår du om följande tre förutsättningar uppfylls:

 1. Konstruktionsflödet måste vara tillgänligt vid varje apparat
 2. Differenstrycket över reglerventilerna får inte variera för mycket
 3. Flödena måste vara kompatibla vid systemets gränssnitt

Vill du läsa mer om dessa tre nyckelvillkor så  klickar du här.

Hur uppfyller man dessa villkor?  Rätt gissat – med injustering

Vilken typ av reglering?

Det finns två grundläggadne skäl till att reglera en anläggning; för att höja komforten och minimera energikostanderna. Vilken typ av reglering du väljer beror på flera faktorer som;

 • Komfortkrav 
 • Energiåtgång 
 • Det hydroniska systemets reglerbar 
 • Kostnad för reglerutrustningen 
 • Kostnad för installation och drifttagning


Med så många variablar är det inget enkelt val. Det finns flera formler för att beräkna ”reglersvårigheten” men parametrarna i formlerna är ganska svåra att fastställa. Däför har vi utvecklat några grundläggande tumregler;

With so many variables, this is often far from an easy choice. There are several theoretical formulas to calculate the “Control difficulty” but the parameters in the formulas are quite difficult to establish. That is why we have developed a chart that sets out a basic rule of thumb;

Välj on/off reglering, när kraven på reglernoggrannhet är relativt låga och den aktuella apparatens reaktionstid är långsam.

Välj modulerande reglering, när kraven på reglernoggrannhet är höga och systemet är svårare att reglera.

Kretskarakteristik – tänk linjärt

Effektiviteten hos ett system med modulerande reglering beror på det hydroniska systemets reglerbarhet.

Hur vet vi att reglerbarheten är bra? Kretskarakteristiken är ett viktigt indikator på den hydroniska konstruktionens kvalitet och därmed reglerbarhet.

Kretskarakteristiken är förhållandet mellan reglersignalen (u) till en reglerventil och den resulterande termiska effekten (P) från den reglerande apparaten.

Kretskarakteristikkurvan skall ha en så linjär form som möjligt för bästa reglering. Ju brantare kurvan är desto högre är risken för instabil reglering.​

Circuit characteristic - think linear

Hur får vi en linjär kurva?

 • Genom att använda en reglerventil med en ventilkarakteristik som är anpassad till apparatens karakteristik och ett bra, linjärt ställdon. 
 • En hydronisk konstruktion och injustering som minimerar ventilauktoritetens påverkan.

Vilken lösning bör man välja?

Du har alltså insett att injustering av det hydroniska systemet är viktigt, och du har bestämt reglering on/off eller modulerande reglering.

Det sista steget är att hitta rätt regler- och injusteringsventiler för dina apparater. I tabellen nedan får du hjälp med detta.​

Which solution to use?

För on/off reglering

STAD+TBV-C  Vanlig lösning i de flesta system med on/off reglering
STAP+TBV-C  Förenklar injusteringsproceduren och minimerar risken för oljud

För modulerande reglering med tryckoberoende moduler
STAP + TBV-CM  Normal lösning för de flesta system med modulerande styrning
STAD + TBV-CM  När acceptabel ventilauktoritet kan uppnås utan dp-regulering. 

Modulerande reglering med tryckoberoende reglerventiler
TA-Modulator   Detta är en dyrare lösning som ger en bra kretskarakteristik och underlättar drifttagningen.

Verifierad reglering

Vi är specialister på reglering. För oss betyder reglering att veta vad som händer i systemen. För att veta måste man mäta. Mätning är nyckeln till att uppnå fullt reglerbara hydroniska system.

Vilken lösning du än väljer så kommer du att kunna:

 1. Kontrollera flödet, dvs att flödet motsvarar föreskrivet flöde vid varje apparat
 2. Ta fram fullständig system dokumentation, dvs injusteringsrapport
 3. Felsöka vid behov

Detta kallar vi verifierad reglering.​