Naudojimosi sąlygos

Jūsų prieiga imi-hydronic.com arba bet kurios kitos IMI Hydronic Enginnering International SA priklausančios ir valdomos svetainės (toliau - Svetainė) ir naudojimasis ja

Jūsų prieigai prie imi-hydronic.com arba bet kurios kitos svetainės (toliau - Svetainė), priklausančios ir valdomos "IMI Hydronic Enginnering International SA" (toliau - "IMI Hydronic Egineering SA", "mes" arba "mums") ir naudojimuisi ja taikomos toliau nurodytos sąlygos, mūsų privatumo politika ir kiti šioje Svetainėje pateikti teisiniai pranešimai bei atsakomybės atsisakymai (toliau - Naudojimosi sąlygos). Jei turite klausimų dėl Naudojimosi sąlygų, kreipkitės adresu [email protected] 

Paskutinis atnaujinimas: 2018 m. gegužės 14d.

1. Sąlygų priėmimas

1.1. Naudodamiesi Svetaine nurodote, kad visiškai sutinkate su šiomis Naudojimo sąlygomis ir sutinkate jų laikytis. Jei nesutinkate su Naudojimosi sąlygomis, turite nedelsdami nustoti naudotis Svetaine.

1.2. Jūs sutinkate, kad nenaudosite Svetainės jokiais tikslais, kurie yra neteisėti ar draudžiami pagal Naudojimosi sąlygas.

1.3. Svetainė ir paslaugos nėra skirtos ar orientuotos į jaunesnius nei 18 metų vaikus (toliau - nepilnamečiai) ir mes sąmoningai nerenkame jokios informacijos apie nepilnamečius.

1.4. IMI Hydronic Engineering SA pasilieka teisę:

  • i. bet kuriuo metu keisti Naudojimosi sąlygas: Jei atnaujinsime arba pakeisime Naudojimo sąlygas, atnaujinta versija bus viešai paskelbta Naudojimo sąlygų puslapyje, o tai bus pranešimas apie tokį pakeitimą. Atnaujintos Naudojimosi sąlygos atspindės naujausias versijos datas ir įsigalios bei taps privalomos kitą darbo dieną po paskelbimo. Raginame Jus periodiškai peržiūrėti internetines Naudojimosi sąlygas

 

Toliau naudojimasis Svetaine po bet kokių tokių pakeitimų bus laikomas Jūsų sutikimu su tokiu pakeitimu;

  • ii. Keisti arba pašalinti (laikinai ar visam laikui) Svetainę ar bet kurią jos dalį be išankstinio įsipareigojimo ir Jūs patvirtinate, kad "IMI Hydronic Engineering SA" nebus Jums atsakinga už bet kokį tokį pakeitimą ar pašalinimą.

2. Naudojimasis Svetaine

2.1 Jūs galite laisvai naršyti Svetainėje, tačiau susipažinti, atsisiųsti ar naudoti informaciją iš šios Svetainės,

2.2 Jei pažeidžiate bet kokią Naudojimo sąlygose nustatytą prievolę, IMI Hydronic Engineering SA turi teisę savo nuožiūra:

  • i. Nedelsiant sustabdyti Jūsų prieigą prie Svetainės ir (arba) 
  • ii. Nutraukti su Jumis sudarytas prenumeratos sutartį dėl priežasties, jei esate "IMI Hydronic Engineering SA" klientas.

2.3. Jūs pripažįstate, kad "IMI Hydronic Engineering SA" gali atskleisti informaciją, susijusią su Jūsų naudojimusi Svetaine, siekdama įvykdyti bet kokį įstatymą, teisės aktą, vyriausybės prašymą, teismo nutartį, šaukimą į teismą ar kitą teisinį procesą. Jei atskleisime tokio pobūdžio reikalaujamą informaciją, apie tai Jus informuosime, išskyrus atvejus, kai esame įpareigoti išlaikyti informacijos atskleidimo konfidencialumą. Be to, bet kokiam tokiam atskleidimui bus taikoma mūsų privatumo politika.

2.4. Bendrovė "IMI Hydronic Engineering SA" neprivalo, bet gali nuspręsti pašalinti bet kokią draudžiamą medžiagą ir uždrausti prieigą bet kuriam asmeniui, kuris pažeidžia naudojimo sąlygas. Be to, pasiliekame visas kitas teises.

3. Prekių ženklai / nuosavybės teisės

Turėtume manyti, kad visi šioje svetainėje pateikiami produktų pavadinimai, nepriklausomai nuo to, ar jie pateikti stambiu šriftu, kursyvu ar su prekių ženklo simboliu, ar ne, yra "IMI Hydronic Engineering SA " prekių ženklai.

3.1. Jei neturite mūsų aiškaus išankstinio raštiško leidimo, negalite naudoti, šalinti ar keisti jokio IMI Hydronic Engineering SA pavadinimo, logotipo, šūkio ar kito ženklo.

3.2. Visos autorių teisės, prekių ženklai ir kitos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su Svetainės ir jos turiniu (įskaitant, bet neapribojant, Svetainės dizainą, tekstą, grafiką ir visą su Svetaine susijusią programinę įrangą bei pirminius kodus), priklauso IMI Hydronic Engineering SA, yra jos licencijuoti arba kitaip naudojami mūsų, kaip leidžia įstatymai.

3.3. Naudodamiesi Svetaine sutinkate, kad joks turinys negali būti atsisiunčiamas, atgaivinamas, perduodamas, saugomas, parduodamas ar kitais platinamas be išankstinio raštiško "IMI Hydronic Engineering SA", kaip autorių teisių turėtoja, sutikimo. Tai neapima Svetainės puslapių atsisiuntimo, kopijavimo ir (arba) spausdinimo išimtinai asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui.

4. Atsakomybės atsisakymas ir apribojimas

4.1. Svetainė teikiama "Tokia, kokia yra" ir "Tokia, kokia prieinama", be jokių "IMI Hydronic Engineering SA" pareiškimų, garantijų ar patvirtinimų, nei tiesioginių, nei numanomų, įskaitant, bet neapsiribojant numanomomis patenkinamos kokybės, tinkamumo konkrečiam tikslui, ne pažeidžiamumo, suderinamumo, saugumo ir tikslumo garantijomis.

4.2. Tiek, kiek leidžia įstatymai, IMI Hydronic Engineering SA nebus atsakinga už jokius tiesioginius, netiesioginius ar netiesioginius nuostolius ar žalą, įskaitant, bet neapribojant, verslo, galimybių, duomenų ar pelno praradimą, atsiradusį dėl bet kokių klaidų ar praleidimų Svetainės turinyje.

4.3. IMI Hydronic Engineering SA nesuteikia jokių garantijų, kad Svetainės veikimas bus nepertraukiamas ar be klaidų, kad defektai bus ištaisyti arba kad Svetainėje ar serveryje, kuriame ji yra prieinama, nėra virusų ar kitų žalingų ar destruktyvių dalykų.

4.4. Nė viena šių Naudojimosi sąlygų nuostaba negali būti aiškinama taip, kad būtų panaikinta ar apribota IMI Hydronic Engineering SA arba jos darbuotojų, ar atstovų atsakomybė, kurios negalima panaikinti ar riboti pagal įstatymus, ir ypač nė viena šiame punkte nurodyta išimtis ir apribojimai nėra skirti apriboti bet kokius Jūsų, kaip vartotojo, teises, kurias galime turėti pagal vietos įstatymus, arba kitas įstatymines teises, kurių negalima panaikinti. Taip pat, jokiu būdu negali būti panaikinta ar apribota IMI Hydronic Engineering SA atsakomybė Jums už mirtį ar kūno sužalojimą dėl mūsų arba mūsų darbuotojų ar atstovų aplaidumo.

4.5. Svetainės turinys nėra patarimas ir juo nereikėtų remtis priimant bet kokį sprendimą ar susilaikant nu jo priėmimo.

5. Informacija, kurią mums pateikiate

Išskyrus informaciją, kuriai taikoma mūsų privatumo politika, bet kokia informacija ar medžiaga, kurią perduodate Svetainei elektroniniu paštu ar kitu būdu, įskaitant bet kokius duomenis, klausimus, komentarus, pasiūlymus ar pan., yra ir bus laikoma nekonfidencialia ir nepriklausančia nuosavybės teise. Viskas, ką perduodate ar paskelbiate, tampa "IMI Hydronic Engineering SA" nuosavybe ir gali būti naudojama bet kokiais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, atgaminimą, atskleidimą, perdavimą, paskelbimą, transliavimą ir skelbimą. Be to, "IMI Hydronic Engineering SA" gali laisvai ir neatlygintinai naudoti bet kokias idėjas, koncepcijas, praktinę patirtį ar metodus, esančius bet kokiame jūsų į svetainę atsiųstame pranešime, bet kokiu tikslu, įskaitant, bet neapribojant, tokią informaciją naudojančių produktų kūrimu, gamyba ir prekyba.

6. Nuoroda į šią svetainę

Svetainėje gali būti nuorodų į kitas trečiųjų šalių valdomas svetaines. Mes nekontroliuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės už kitų svetainių turinį ar praktiką. Šių nuorodų pateikimas nereiškia, kad mes pritariame šioms kitoms svetainėms, jų turiniui, savininkams ar praktikai, ir jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes neatsakome už tokių svetainių turinį ar prieinamumą.

7. Nuorodos į kitas svetaines

Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines gali būti pateikiamos šios Svetainės lankytojų interesams ar patogumui. Mes stengsimės informuoti Jus, kad išeidami iš šios Svetainės, trečios svetainės naudojimo sąlygos ir privatumo politika gali skirtis. Tačiau mes neprisiimame jokios atsakomybės už mūsų nuorodas į kitas svetaines, ypač neatsakome už jų turinio tikslumą ar teisėtumą. Mes neprisiimame jokios atsakomybės, kylančios dėl trečiųjų šalių privatumo politikos pažeidimo ar praleidimo.

8. Visas susitarimas

Naudojimo sąlygos, įskaitant šioje svetainėje pateiktus teisinius pranešimus, atsakomybės atsisakymus ir kitas taisykles, sudaro visą "IMI Hydronic Engineering SA" ir Jūsų susitarimą, susijusį su Jūsų naudojimosi svetaine.

9. Pakeitimai

Mes galime bet kada peržiūrėti šias Naudojimosi sąlygas atnaujindami šį skelbimą. Bet kokie tokie pakeitimai Jums yra privalomi, todėl turėtumėte periodiškai apsilankyti šiame puslapyje ir peržiūrėti tuo metu galiojančias Naudojimosi sąlygas, kurios jums yra privalomos.

10. Taikytina teisė

Šioms naudojimo sąlygoms taikomi Lietuvos įstatymai. Bet kokius nesutarimus stengsimės išspręsti greitai ir veiksmingai. Bet kokie ginčai, kylantys dėl Naudojimosi sąlygų, sprendžiami kompetentingame Lietuvos teisme.