Gebruiksvoorwaarden

Uw toegang tot en gebruik van de site imi-hydronic.com of een andere website (de “Site") die eigendom is van en wordt geëxploiteerd door IMI Hydronic Engineering International SA

Uw toegang tot en gebruik van de site imi-hydronic.com of een andere website (de “Site") die eigendom is van en wordt geëxploiteerd door IMI Hydronic Engineering International SA (“IMI Hydronic Engineering SA”, “ons” of “wij”) is onderworpen aan de volgende voorwaarden, onze Privacyverklaring en andere wettelijke bepalingen en disclaimers op deze Site ("Gebruiksvoorwaarden").

Als u vragen hebt over deze Gebruiksvoorwaarden, neem dan contact op met [email protected]

LAATSTE UPDATE: 14 mei 2018

1. Aanvaarding van de Voorwaarden

1.1 Door gebruik te maken van de Site geeft u aan dat u deze Gebruiksvoorwaarden volledig aanvaardt en u eraan zult houden. Als u niet met deze Gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoeken wij u om de Site niet verder te gebruiken.

1.2. U aanvaardt dat u de Site niet zult gebruiken voor onwettige of door de Gebruiksvoorwaarden verboden doeleinden.

1.3 De Site en diensten zijn niet bedoeld voor of gericht op kinderen jonger dan 18 jaar (“Minderjarigen”) en wij vergaren niet bewust gegevens van Minderjarigen. 

1.4 IMI Hydronic Engineering SA behoudt zich het recht voor:

i.   De Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen: als wij de Gebruiksvoorwaarden bijwerken of wijzigen, wordt de bijgewerkte versie openlijk gepubliceerd op de pagina met de  Gebruiksvoorwaarden, wat als kennisgeving van de wijziging geldt. De bijgewerkte datum van de Gebruiksvoorwaarden is de datum van de meest recente versie en wordt van kracht en bindend op de werkdag volgend op publicatie. We raden u aan om de online Gebruiksvoorwaarden regelmatig te herlezen
Als u de Site na deze wijzigingen blijft gebruiken, gaan wij ervan uit dat u instemt met deze wijzigingen;​

ii.   De Site of een deel ervan (tijdelijk of permanent) te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving en u bevestigt dat IMI Hydronic Engineering SA niet verantwoordelijk is tegenover u voor een dergelijke wijziging of verwijdering.

2. Gebruik van de Site​

2.1 U mag vrij surfen op de Site, maar u mag enkel informatie van deze Site openen, downloaden of gebruiken, met inbegrip van tekst, afbeeldingen, audio en video (de "Informatie") voor eigen niet-commercieel gebruik. U mag de Informatie niet verspreiden, wijzigen, doorsturen, hergebruiken, opnieuw posten of gebruiken voor commerciële doeleinden, zonder onze schriftelijke toestemming. 

2.2 Indien u enige verplichting uit hoofde van de Gebruiksvoorwaarden niet nakomt, kan IMI Hydronic Engineering SA, naar eigen goeddunken:

i.   Onmiddellijk uw toegang tot de Site opschorten; en/of

ii.   Onze zakelijke overeenkomst met u, als u klant bent van IMI Hydronic Engineering SA, beëindigen.

2.3 U aanvaardt dat IMI Hydronic Engineering SA informatie mag vrijgeven met betrekking tot uw gebruik van de Site om tegemoet te komen aan een wet, verordening, overheidsverzoek, gerechtelijk bevel, dagvaarding of andere juridische procedures. Wanneer wij verplicht zijn uw gegevens vrij te geven, brengen wij u hiervan op de hoogte, tenzij wij gedwongen zijn om de openbaarmaking geheim te houden. Bovendien is een eventuele openbaarmaking onderworpen aan onze Privacyverklaring.

2.4 IMI Hydronic Engineering SA is niet verplicht, maar kan ervoor kiezen, om verboden content te verwijderen en de toegang te weigeren aan personen die de Gebruiksvoorwaarden schenden. Ook alle andere rechten behouden wij ons voor.

3. Handelsmerken/eigendomsrechten

U dient ervan uit te gaan dat alle productnamen die op deze Site verschijnen, al dan niet in grootschrift, cursief of met het handelsmerksymbool, handelsmerken zijn van IMI Hydronic Engineering SA.

3.1 U mag geen naam, logo, slogan of ander merkteken van IMI Hydronic Engineering SA gebruiken, verwijderen of wijzigen zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

3.2 Alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten op de Site en de inhoud ervan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwerp van de Site, de tekst, afbeeldingen en alle software en broncodes die met de Site zijn verbonden) zijn eigendom van of in licentie bij IMI Hydronic Engineering SA, of worden anderszins door ons gebruikt, zoals wettelijk is toegestaan.

3.3 Wanneer u de Site bezoekt, gaat u ermee akkoord dat niets van de inhoud mag worden gedownload, gereproduceerd, overgedragen, opgeslagen, verkocht of op andere wijze gedistribueerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IMI Hydronic Engineering SA, als auteursrechthebbende. Uitgesloten hiervan is het downloaden, kopiëren en/of afdrukken van pagina's van de Site voor strikt persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

4. Disclaimer & Beperking van aansprakelijkheid ​

4.1 De Site wordt geleverd op een “AS IS, AS AVAILABLE”-basis, zonder enige vorm van verklaring, garantie of goedkeuring door IMI Hydronic Engineering SA, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garanties ten aanzien van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid.

4.2 IMI Hydronic Engineering SA is, voor zover wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade of -verlies van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van omzet, winst, gegevens of opbrengsten voortvloeiend uit of met betrekking tot het gebruik van de Site of de onmogelijkheid hiertoe, of fouten of onvolledigheden in de inhoud van de Site. 

4.3 IMI Hydronic Engineering SA geeft geen enkele garantie omtrent de beschikbaarheid, de werking of de betrouwbaarheid van de Site en garandeert niet dat defecten zullen worden verholpen of dat de Site of de server waarop deze Site ter beschikking wordt gesteld vrij is van virussen of andere schadelijke of destructieve elementen.

4.4 Niets in de Gebruiksvoorwaarden mag worden geïnterpreteerd als een uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van IMI Hydronic Engineering SA of van haar werknemers of vertegenwoordigers op een manier die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de wet, en in het bijzonder zijn geen van de uitsluitingen en beperkingen in deze clausule bedoeld om de rechten te beperken die u hebt als consument onder het plaatselijk recht of andere wettelijke rechten die niet mogen worden uitgesloten, evenmin kan de aansprakelijkheid van IMI Hydronic Engineering SA uitgesloten of beperkt worden in geval van overlijden of persoonlijk letsel te wijten aan onze nalatigheid of die van onze werknemers of vertegenwoordigers.

4.5 De inhoud van de Site kan niet als advies worden beschouwd en mag niet worden ingeroepen bij het nemen of nalaten van een beslissing.

5. Informatie die u ons verstrekt

Met uitzondering van informatie die onder onze Privacyverklaring valt, is alle communicatie of materiaal die u per e-mail of op andere wijze naar de Site verstuurt, met inbegrip van alle gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden, en zal ook als dusdanig worden behandeld. Alles wat u verstuurt of post, wordt eigendom van IMI Hydronic Engineering SA en kan voor elk doel worden gebruikt, inclusief, maar niet beperkt tot, reproductie, openbaarmaking, overdracht, publicatie, uitzending en plaatsing. Bovendien staat het IMI Hydronic Engineering SA vrij om, zonder dat u recht heeft op compensatie, gebruik te maken van ideeën, concepten, knowhow of technieken uit de communicatie die u naar de Site stuurt, voor eender welk doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, productie en commercialisering van producten die gebruik maken van dergelijke informatie.

6. Links naar de Site

De Site kan links bevatten naar andere websites die door derden worden beheerd. Wij hebben geen controle over, of nemen geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud of praktijken van deze andere websites. Het feit dat wij deze links voorzien, betekent niet dat wij deze andere websites goedkeuren, noch hun inhoud, eigenaars of praktijken, en u erkent en stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites.

7. Links naar andere sites

Links naar sites van derden kunnen worden geplaatst in het belang of voor het gemak van bezoekers van deze Site. Wij zullen u bij het verlaten van deze Site trachten te informeren dat de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de site van derden kunnen verschillen. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor links van ons naar anderen, en in het bijzonder zijn wij niet verantwoordelijk voor de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud daarvan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit een nalatigheid of lacune in het privacybeleid van derden.

8. Volledige overeenkomst

De Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van juridische mededelingen, disclaimers en andere bepalingen op deze Site, vormen de volledige overeenkomst tussen IMI Hydronic Engineering SA en u met betrekking tot uw gebruik van de Site.

9. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde deze Gebruiksvoorwaarden te herzien en te wijzigen. U gaat ermee akkoord dat u deze Gebruiksvoorwaarden periodiek opnieuw raadpleegt zodat u van eventuele aanpassingen op de hoogte bent.

10. Toepasselijk Recht

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Britse recht. Wij zullen eventuele geschillen snel en efficiënt proberen op te lossen.  Voor alle geschillen die zouden ontstaan naar aanleiding van deze Gebruiksvoorwaarden, zijn enkel de rechtbanken van Engeland bevoegd.​