Lietošanas noteikumi

Jūsu piekļuve vietnei imi-hydronic.com vai jebkurai citai tīmekļa vietnei ("Vietne"), kas pieder IMI Hydronic Engineering International SA un ko tā pārvalda, un tās izmantošana.

Jūsu piekļuve vietnei imi-hydronic.com vai jebkurai citai vietnei ("Vietne"), kas pieder IMI Hydronic Engineering International SA ("IMI Hydronic Engineering SA", "mēs" vai "mūs"), un tās lietošana ir pakļauta turpmāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, mūsu konfidencialitātes politikai un citiem juridiskajiem paziņojumiem un atrunām, kas ietvertas šajā vietnē ("Lietošanas noteikumi"). Ja jums ir kādi jautājumi par Lietošanas noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar [email protected]

PĒDĒJĀ ATJAUNINĀJUMS: 2018. gada 14. maijs

1. Noteikumu pieņemšana

1.1. Lietojot Vietni, jūs apliecināt, ka pilnībā pieņemat un piekrītat ievērot šos Lietošanas noteikumus. Ja jūs nepiekrītat Lietošanas noteikumiem, jums nekavējoties jāpārtrauc Vietnes lietošana.

1.2. Jūs piekrītat, ka neizmantosiet Vietni jebkādiem mērķiem, kas ir nelikumīgi vai aizliegti saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.

1.3. Vietne un pakalpojumi nav domāti bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem ("Nepilngadīgie"), un mēs apzināti nevācam nekādu informāciju par Nepilngadīgajiem.

1.4. IMI Hydronic Engineering SA patur tiesības:

  • i. Jebkurā laikā mainīt lietošanas noteikumus: Ja mēs atjaunināsim vai mainīsim Lietošanas noteikumus, atjauninātā versija tiks publicēta publiski Lietošanas noteikumu lapā, kas būs paziņojums par šādām izmaiņām. Atjauninātie Noteikumi atspoguļos jaunākās versijas datumu, un tie stāsies spēkā un būs saistoši nākamajā darba dienā pēc publicēšanas. Mēs aicinām jūs periodiski pārskatīt lietošanas noteikumus tiešsaistē.

 

Turpmāka Vietnes lietošana pēc jebkādām šādām izmaiņām tiks uzskatīta par jūsu piekrišanu šādām izmaiņām;

  • ii. mainīt vai dzēst (uz laiku vai pastāvīgi) Vietni vai jebkuru tās daļu bez iepriekšēja brīdinājuma, un jūs apstiprināt, ka IMI Hydronic Engineering SA nav atbildīga pret jums par šādām izmaiņām vai dzēšanu.

2. Vietnes izmantošana

2.1. Jūs varat brīvi pārlūkot šo Vietni, bet Jūs varat piekļūt, lejupielādēt vai izmantot informāciju no šīs Vietnes, tostarp jebkuru tekstu, attēlus, audio un video ("Informācija"), tikai savai nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat izplatīt, pārveidot, pārraidīt, atkārtoti izmantot, ievietot vai izmantot Informāciju komerciālos nolūkos bez mūsu rakstiskas atļaujas.

2.2. Ja jūs pārkāpjat jebkādas lietošanas noteikumos noteiktās saistības, IMI Hydronic Engineering SA ir tiesīga pēc saviem ieskatiem:

  • i. nekavējoties apturēt jūsu piekļuvi Vietnei; un/vai
  • ii. izbeigt mūsu abonēšanas līgumu ar Jums, ja Jūs esat IMI Hydronic Engineering SA klients.

2.3. Jūs atzīstat, ka IMI Hydronic Engineering SA var izpaust informāciju par to, kā jūs izmantojat Vietni, lai izpildītu jebkuru likumu, noteikumu, valdības pieprasījumu, tiesas rīkojumu, pavēsti vai citu juridisku procedūru. Ja mēs veicam šāda veida pieprasītu informācijas izpaušanu, mēs jums par to paziņosim, ja vien mums nav pienākuma saglabāt informācijas izpaušanas konfidencialitāti. Turklāt uz jebkuru šādu izpaušanu attieksies mūsu Privātuma politika.

2.4. IMI Hydronic Engineering SA nav pienākuma, bet tā var izņemt aizliegtus materiālus un liegt piekļuvi jebkurai personai, kas pārkāpj lietošanas noteikumus. Mēs arī paturam visas citas tiesības.

3. Preču zīmes/īpašumtiesības

Jums jāpieņem, ka visi produktu nosaukumi, kas parādās šajā vietnē, neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav lielajiem burtiem, slīprakstā vai ar preču zīmes simbolu, ir IMI Hydronic Engineering SA preču zīmes.

3.1. Jūs nedrīkstat izmantot, dzēst vai pārveidot IMI Hydronic Engineering SA nosaukumu, logotipu, saīsinājumu vai citu preču zīmi, ja vien neesat saņēmis mūsu skaidru iepriekšēju rakstisku atļauju.

3.2. Visas autortiesības, preču zīmes un citas intelektuālā īpašuma tiesības uz Vietni un tās saturu (tostarp, bet ne tikai uz Vietnes dizainu, tekstu, grafiku un visu ar Vietni saistīto programmatūru un pirmkodiem) pieder IMI Hydronic Engineering SA vai ir tās licencētas IMI Hydronic Engineering SA, vai arī mēs tās izmantojam citādi, kā to atļauj likums.

3.3. Piekļūstot Vietnei, Jūs piekrītat, ka bez IMI Hydronic Engineering SA kā autortiesību īpašnieka iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nedrīkst lejupielādēt, reproducēt, pārraidīt, uzglabāt, pārdot vai citādi izplatīt nevienu no satura daļām. Tas neattiecas uz Vietnes lapu lejupielādi, kopēšanu un/vai drukāšanu tikai personiskai un nekomerciālai lietošanai.

4. Atruna un atbildības ierobežojumi

4.1. Vietne tiek nodrošināta "KĀ IR" un "KĀ PIEEJAMA", bez jebkādiem IMI Hydronic Engineering SA tiešiem vai netiešiem apgalvojumiem, garantijām vai apstiprinājumiem, tostarp, bet ne tikai, bez netiešām garantijām par apmierinošu kvalitāti, piemērotību konkrētam mērķim, neierobežotību, savietojamību, drošību un precizitāti.

4.2. Ciktāl to pieļauj likums, IMI Hydronic Engineering SA nav atbildīga par jebkādiem tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai kaitējumu, tostarp, bet ne tikai par uzņēmējdarbības, iespēju, datu vai peļņas zaudējumiem, kas radušies saistībā ar šīs vietnes izmantošanu vai nespēju izmantot šo vietni, kā arī par jebkādām kļūdām vai izlaidumiem vietnes saturā.

4.3. IMI Hydronic Engineering SA nesniedz nekādas garantijas, ka Vietnes funkcionalitāte būs nepārtraukta vai bez kļūdām, ka defekti tiks novērsti vai ka Vietne vai serveris, kas nodrošina tās pieejamību, nesatur vīrusus vai citas kaitīgas vai destruktīvas vielas.

4.4. Neviens no Lietošanas noteikumos ietvertajiem noteikumiem nav interpretējams tā, lai izslēgtu vai ierobežotu IMI Hydronic Engineering SA vai tās darbinieku vai aģentu atbildību, ko nevar izslēgt vai ierobežot saskaņā ar likumu, un jo īpaši neviens no šajā punktā minētajiem izņēmumiem un ierobežojumiem nav paredzēts, lai ierobežotu jebkādas jūsu kā patērētāja tiesības saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem vai citas likumā noteiktās tiesības, kuras nevar izslēgt, kā arī nekādā veidā neizslēdz vai neierobežo IMI Hydronic Engineering SA atbildību pret jums par nāvi vai miesas bojājumiem, kas radušies mūsu vai mūsu darbinieku vai aģentu nolaidības rezultātā.

4.5. Vietnes saturs nav uzskatāms par konsultāciju, un uz to nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumu vai atturēties no tā pieņemšanas.

5. Informācija, ko jūs mums sniedzat

Izņemot informāciju, uz kuru attiecas mūsu Privātuma politika, jebkura saziņa vai materiāls, ko Jūs nosūtāt Vietnei pa elektronisko pastu vai citādi, tostarp jebkādi dati, jautājumi, komentāri, ieteikumi vai tamlīdzīgi, ir un tiks uzskatīti par nekonfidenciāliem un nepatentētiem. Viss, ko jūs pārsūtāt vai publicējat, kļūst par IMI Hydronic Engineering SA īpašumu, un to var izmantot jebkādiem mērķiem, tostarp, bet ne tikai, pavairošanai, izpaušanai, pārsūtīšanai, publicēšanai, pārraidīšanai un publicēšanai. Turklāt IMI Hydronic Engineering SA var brīvi un bez atlīdzības izmantot jebkuras idejas, koncepcijas, zinātību vai metodes, kas ietvertas jebkurā jūsu vietnē nosūtītajā saziņā, jebkādiem mērķiem, tostarp, bet ne tikai, lai izstrādātu, ražotu un tirgotu produktus, izmantojot šādu informāciju.

6. Saites uz šo Vietni

Vietnē var būt saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuras pārvalda trešās personas. Mēs nekontrolējam un neuzņemamies nekādu atbildību par šo citu tīmekļa vietņu saturu vai praksi. Šo saišu nodrošināšana no mūsu puses nenozīmē, ka mēs atbalstām šīs citas vietnes, to saturu, īpašniekus vai praksi, un jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs neesam atbildīgi par šādu vietņu saturu vai pieejamību.

7. Saites uz citām vietnēm

Saites uz trešo personu vietnēm var tikt sniegtas šīs vietnes apmeklētāju interesēs vai ērtības labad. Mēs centīsimies jūs informēt, kad atstājat šo Vietni, ka trešās puses vietnes lietošanas noteikumi un privātuma politika var atšķirties. Tomēr mēs neuzņemamies nekādu atbildību par saitēm, kas no mums ved uz citām vietnēm, un jo īpaši mēs neesam atbildīgi par to satura precizitāti vai likumību. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību, kas izriet no trešo personu privātuma politikas pārkāpumiem vai izlaidumiem.

8. Pilnīgs līgums

Lietošanas noteikumi, tostarp juridiskie paziņojumi, atrunas un citas šajā vietnē ietvertās politikas, veido pilnīgu vienošanos starp IMI Hydronic Engineering SA un jums saistībā ar vietnes izmantošanu.

9. Pārskatīšana

Mēs jebkurā laikā varam pārskatīt šos Lietošanas noteikumus, atjauninot šo publikāciju. Jums ir saistoši visi šādi labojumi, un tāpēc periodiski apmeklējiet šo lapu, lai pārskatītu spēkā esošos lietošanas noteikumus, kas jums ir saistoši.

10. Piemērojamie tiesību akti

Šie Lietošanas noteikumi ir pakļauti Anglijas likumiem.  Mēs centīsimies ātri un efektīvi atrisināt jebkādas domstarpības.  Jebkurš strīds, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem, tiks izšķirts kompetentajā Anglijas tiesā.