Användarvillkor

Din tillgång till nyttjande av imi-hydronic.com eller någon annan webbsida, här nedan kallad sidan, ägs och administreras av IMI Hydronic Engineering International SA, här nedan kallat IMI Hydronic Engineering SA, oss eller vi, omfattas av följande villkor, vår personuppgiftspolicy, och andra juridiska meddelanden och friskrivningar, här nedan kallade användarvillkor, på den här sidan.

Om du har några frågor om användningsvillkoren är du välkommen att kontakta oss på [email protected]

SENASTE UPPDATERING: 14 maj 2018

Din tillgång till nyttjande av imi-hydronic.com eller någon annan webbsida, här nedan kallad sidan, ägs och administreras av IMI Hydronic Engineering International SA, här nedan kallat IMI Hydronic Engineering SA, oss eller vi, omfattas av följande villkor, vår personuppgiftspolicy, och andra juridiska meddelanden och friskrivningar, här nedan kallade användarvillkor, på den här sidan.

Om du har några frågor om användningsvillkoren är du välkommen att kontakta oss på [email protected]

SENASTE UPPDATERING: 14 maj 2018

1. Godkännande av villkoren

1.1 Genom att använda den här sidan godkänner du och samtycker till att följa dessa användarvillkor. Om du inte accepterar användarvillkoren var vänlig och avstå från registrering på och användning av sidan.

1.2. Du samtycker till att inte använda sidan i något olagligt eller enligt användarvillkoren otillåtet syfte. 

1.3 Sidan och tjänsterna är inte avsedda för eller riktade till barn under 18 (minderåriga), och vi samlar inte medvetet in uppgifter om minderåriga. 

1.4 IMI Hydronic Engineering SA förbehåller sig rätten att:
i.   När som helst införa ändringar i användarvillkoren: Om vi uppdaterar användarvillkoren kommer den uppdaterade versionen att läggas ut på sidan Användarvillkor, vilket då också ska ses som meddelande om sådan ändring. De uppdaterade användarvillkoren är den senaste versionen och träder i kraft och blir därför bindande första arbetsdagen efter det att den läggs ut. Vi rekommenderar därför att du regelbundet läser igenom de utlagda användarvillkoren.


Om du fortsätter använda sidan efter sådan uppdatering anses det utgöra godkännande av ändringarna från din sida.


ii.   Vi kan ändra eller ta bort sidan eller delar därav, tillfälligt eller permanent, utan meddelande. Du bekräftar att IMI Hydronic Engineering SA inte kan hållas ansvarig för sådan ändring eller borttagning.

2. Användning av webbsidan

2.1 Du kan använda sidan helt fritt, men du får endast tillgång till, ladda ner och använda informationen på sidan, inklusive eventuell text, bilder, ljud och video (Informationen) för eget icke-kommersiellt ändamål. Du får inte distribuera, ändra, sända ut, återanvända, dela eller använda informationen för kommersiella ändamål utan vårt skriftliga samtycke. 

2.2 Om du bryter mot någon skyldighet i användarvillkoren äger IMI Hydronic Engineering SA rätt att efter eget rimligt godtycke:

i.   omedelbart avbryta din tillgång till sidan och/eller


ii.   avsluta vårt prenumerationsavtal med dig om du är kund i IMI Hydronic Engineering SA.

2.3 Du samtycker till att IMI Hydronic Engineering SA får avslöja uppgifter om din användning av sidan för att tillgodose föreläggande enligt lag, förordning, begäran från myndighet, domstol, stämning eller annan juridisk process. Om vi tillgodoser en sådan begäran kommer du att informeras, om vi inte uppmanas att hålla avslöjandet sekretessbelagt. Vidare kommer sådant avslöjande att omfattas av vår personuppgiftspolicy.

2.4 IMI Hydronic Engineering SA är inte skyldigt att, men kan välja att ta bort förbjuden materiel och vägra tillgång för person som bryter mot användarvillkoren. Vi förbehåller oss dessutom alla rättigheter.

3. Varumärken/immateriella rättigheter

Du bör förutsätta att alla produktnamn som används på den här sidan, oaktat huruvida de skrivs med versaler, kursiv stil eller med varumärkessymbol är varumärken som ägs av IMI Hydronic Engineering SA.

3.1 Om du inte har skriftligt samtycke från oss äger du inte rätt att använda, ta bort eller ändra namn, logotyp, slogan eller annan märkning som ägs av IMI Hydronic Engineering SA.

3.2 All upphovsrätt, varumärken och annan immaterialrätt på sidan och i dess innehåll, inklusive, dock utan att begränsas därtill, sidans utformning, text, grafik och all mjukvara och källkoder kopplade till sidan ägs av eller är licensierade till IMI Hydronic Engineering SA eller används av oss i enlighet med lagen.

3.3 Genom att använda sidan samtycker du till att inget av innehållet får laddas ner, kopieras, skickas ut, sparas, säljas eller på annat sätt distribueras utan skriftligt samtycke från IMI Hydronic Engineering SA i egenskap av upphovsrättsinnehavare. Detta gäller inte nedladdning, kopiering och/eller utskrift för strikt personligt och icke-kommersiellt bruk av sidor på webbsidan.

4. Friskrivning och begränsat ansvar

4.1 Den här sidan tillhandahålls "i befintligt skick", utan någon som helst utfästelse, garanti eller godkännande av något som helst slag från IMI Hydronic Engineering SA, varken uttryckt eller underförstått, inklusive, dock utan att begränsas därtill, underförstådd garanti om tillfredsställande kvalitet, lämplighet i ett visst syfte, kompatibilitet, säkerhet, noggrannhet eller att den inte strider mot något regelverk.

4.2 I den mån så medges i lagen kan IMI Hydronic Engineering SA inte hållas ansvarigt för eventuellt direkt eller indirekt skada eller förlust av något som helst slag, inklusive, dock utan att begränsas därtill, förlust av affärsmöjligheter, möjligheter, data eller vinst från eller som en följd av användning eller begränsad möjlighet att använda den här webbsidan. 

4.3 IMI Hydronic Engineering SA utfärdar inga garantier om att sidan alltid fungerar eller fungerar felfritt, att defekter kommer att åtgärdas eller att den server sidan ligger på är fri från virus eller annat som kan vara skadligt eller destruktivt.

4.4 Ingenting i användarvillkoren ska tolkas som att IMI Hydronic Engineering SA eller som att företagets personal eller representanter inte har något ansvar eller bara begränsat ansvar på sätt som inte medges eller begränsas i lagen. Framför allt gäller att undantagen och begränsningarna i den här klausulen inte är avsedda att begränsa de rättigheter du har som konsument i lokal lagstiftning eller andra lagstadgade rättigheter. Vidare är avsikten inte heller att undanta eller begränsa ansvaret för IMI Hydronic Engineering SA för dödsfall eller personskada som följer av försumlighet från vår, våra anställdas eller våra representanters sida.

4.5 Innehållet på den här sidan är ingen rådgivning och ska inte användas som sådan vid beslut om att vidta eller avstå från att vidta någon åtgärd.

5. Information du ger oss

Förutom information som omfattas av vår personuppgiftspolicy​ kommer all kommunikation eller material du skickar till sidan med elektronisk post eller på annat sätt, inklusive data, frågor, kommentarer, förslag eller motsvarande att behandlas som icke-konfidentiellt och fritt från upphovsrätt. Allt som du överför eller postar blir IMI Hydronic Engineering SAs egendom och får användas i valfritt syfte, inklusive, dock utan att begränsas därtill, kopiering, offentliggörande, publicering, överföring, utsändning och till postutskick. IMI Hydronic Engineering SA äger dessutom rätt att, utan ersättning till dig, fritt använda idéer, koncept, know-how och tekniker som finns i meddelanden du skickar till sidan oavsett det bakomliggande syftet, inklusive, dock utan att begränsas därtill, utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter som "innehåller" sådan information.

6. Länkar till den här sidan

Den här sidan kan innehålla länkar till andra webbsidor som drivs av tredje part. Vi har inte kontroll över eller påtar oss något ansvar för innehållet eller praxis på sidor som drivs av tredje part. Även om vi tillhandahåller dessa länkar betyder det inte att vi stöder dessa webbsidor, innehållet på dem, deras ägare eller praxis, och du är införstådd med och bekräftar att vi inte ansvarar för varken innehåll eller tillgänglighet av sådana sidor.

7. Länkar till andra sidor

Länkar till tredjepartssidor kan tillhandahållas för att de kan vara av intresse för besökare på den här sidan. Vi kommer att sträva efter att informera dig om att användarvillkor och personuppgiftspolicy kan vara annorlunda på den länkade sidan när du använder en sådan länk. Vi påtar oss emellertid inget ansvar för länkar från oss till andra. Vi ansvarar inte heller för att innehållet på de sidorna är korrekt eller lagligt. Vi påtar oss inget ansvar för brott eller brister i personuppgiftspolicyer hos tredje part.

8. Hela avtalet

Användarvillkoren, inklusive friskrivningar och andra policyer som finns på den här sidan utgör hela avtalet mellan IMI Hydronic Engineering SA och dig vad gäller ditt nyttjande av sidan.

9. Ändringar

Vi kan när som helst införa ändringar i Användarvillkoren genom att uppdatera det här meddelandet. Sådan ändring gäller även dig, och du bör därför besöka den här sidan regelbundet för att gå igenom de vid tillfället gällande villkor du är bunden av.

10. Gällande lag

Dessa Användarvillkor faller under Englands lag.Vi försöker alltid lösa eventuella meningsskiljaktigheter snabbt och effektivt. Tvist rörande Användarvillkoren ska lösas vid behörig domstol i England.