Personuppgiftspolicy

I denna personuppgiftspolicy beskrivs hur IMI Hydronic Engineering International SA samlar in, lagrar och använder uppgifter om enskilda personer som besöker den här sidan.

I denna personuppgiftspolicy beskrivs hur IMI Hydronic Engineering International SA samlar in, lagrar och använder uppgifter om enskilda personer som besöker den här sidan. Den här webbsidan, mobilappen "HyTools App", "HyTune App" och säljplattformen "IMI online web store", här nedan gemensamt benämnda webbsidan, administreras av IMI Hydronic Engineering International SA, här nedan benämnt vi eller oss.
 

GENOM ATT ANVÄNDA DEN HÄR WEBBSIDAN GODKÄNNER DU INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER I ENLIGHET MED DEN HÄR SEKRETESSPOLICYN. DU GOKÄNNER OCKSÅ ATT IMI HYDRONIC ENGINEERING NTERNATIONAL SA ÄGER RÄTT ATT BYTA, ÄNDRA OCH TA BORT ELLER PÅ ANNAT SÄTT UPPDATERA DENNA SEKRETESSPOLICY EFTER EGET GODTYCKE, UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE DÄROM.

Vi kommer emellertid alltid att hantera dina personuppgifter i enlighet med den personuppgiftspolicy som gäller när uppgifterna samlas in. Vår personuppgiftspolicy finns att läsa på vår hemsida och på alla sidor där vi begär någon form av personuppgifter. Det kan på sådana sidor även finnas ytterligare förklaringar om så behövs, t ex information om till vad uppgifterna ska användas.​

1. Den information vi samlar in om dig

När du besöker vår webbsida, använder våra appar eller registrerar dig för våra tjänster samlar vi in sådana personuppgifter och annan information om dig som du lämnar, här nedan kallat  "Personuppgifter". 


Vi samlar bara in uppgifter som är nödvändiga, relevanta och adekvata för det syfte som ligger till grund för att du lämnar uppgifterna.


Den information vi samlar in omfattar delar eller allt av nedanstående:​

1. Namn (inklusive titel)
2. Adress
3. Telefonnummer
4. Födelsedatum
5. E-postadress
6. Datum och tid då du använder våra tjänster
7. Uppgifter om vilka sidor på vår webbsida du besöker och hur länge du besöker dem
8. Din IP-adress
9. Din GPS-position (om du givit oss tillgång till den)
10. Den webbläsare och de enheter du använder
11. Uppgifter om cookies, upplösning och beacons (mer information finns i vår cookiepolicy 
12. Adressen till den webbsida från vilken du kopplade upp dig till den här webbsidan
13. Uppgifter om eventuella transaktioner mellan dig och oss
14. Om du har yrkesmässig kontakt med oss kan vi spara din titel och företagets kontaktuppgifter, inklusive e-postadresser.
15. Chathistorik och
16. Annan information från korrespondens du skickar till oss​

2. Hur använder vi informationen om dig

De flesta av våra tjänster kräver ingen som helst registrering, vilket innebär att du kan besöka vår webbsida utan att tala om för oss vem du är. Vissa tjänster kan emellertid kräva att du ger oss dina personuppgifter.
 

I sådana fall behandlar vi bara sådana personuppgifter som är nödvändiga i det aktuella fallet. Du kan alltid välja att inte få marknadsföringsmateriel från oss och när som helst dra tillbaka ditt godkännande och göra invändningar. Vi skickar aldrig oönskad skräppost eller liknande e-postmeddelanden, och vi delar aldrig dina personuppgifter med någon som håller på med sådant.

Det finns flera sätt vi kan använda eller behandla dina personuppgifter på. Dessa olika sätt beskrivs här:​

Samtycke​

Om du ger ditt samtycke kan vi använda och behandla dina personuppgifter för att då och då kontakta dig vid kampanjer och evenemang och angående produkter, tjänster och information som vi tror kan vara av intresse för dig. (Du behöver inte oroa dig, vi kommer inte att bombardera dig med sådan information).

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss på det sätt som beskrivs i avsnittet "Hur kan du hantera de personuppgifter vid har om dig" här nedan eller, när du får ett marknadsföringsmeddelande, genom att använda den länk för avregistrering som finns i sådana meddelanden.​
 

Avtal​

Vi kan vid behov använda och behandla dina personuppgifter för att teckna avtal med dig för att genomföra och fullfölja dina beställningar, inköp och andra transaktioner vi avtalar om.

Intresseavvägning

Vi kan använda och behandla dina personuppgifter på det sätt som beskrivs här nedan, när så krävs för att genomföra de aktiviteter som omfattas av vår intresseavvägning som företag.

Hantering som krävs för att vi ska kunna ge support till våra kunder vid försäljningar och andra förfrågningar

1. För att svara på förfrågningar du skickar till oss och utföra det du efterfrågar av oss (exempel: efterfrågan om service, seminarier, marknadsföringsmaterial, broschyrer, mjukvara samt information om specifika produkter)

Behandling som krävs för att vi ska förstå kundens behov

2. För att analysera, utvärdera och förbättra våra produkter och tjänster så att ditt besök på och nyttjande av vår webbsida, appar och kundservice blir mer tillfredsställande (vi använder ofta uppgifter från många människor på ett sätt som gör att det inte går att identifiera en enskild person)

3. För att göra marknadsanalyser och undersökningar (inklusive kontakt med dig för kundundersökningar), för att förstå dig bättre som kund och kunna tillhandahålla skräddarsydda erbjudanden, produkter och tjänster som vi tror kan vara intressanta för dig. Vi skickar bara marknadsföringsmateriel till dig om du givit ditt samtycke om att vi får göra det eller fått ett sådant samtycke på sätt som beskrivs här ovan.

4. I produktutvecklingssyften, till exempel för att förbättra produkternas kvalitet, prestanda och säkerhet.

5. I vissa fall kan vi använda automatiska metoder att analysera, kombinera och utvärdera information som du försett oss med, inklusive personuppgifter som delats mellan våra koncernbolag. Vi samlar in och analyserar denna information på detta sätt för att kunna leverera bästa tänkbara kundupplevelse till dig, genom att anpassa all vår service och kommunikation med dig och göra den relevant.

Behandling som krävs för att marknadsföra vår verksamhet, våra varumärken och produkter samt mäta hur väl vi når ut med och hur effektiva våra kampanjer är

6. För att då och då skicka ut marknadsföringsinformation när du köpt en produkt eller tjänst av oss eller gjort en förfrågan om köp, stängt din webbläsare med artiklar i varukorgen eller beställt en broschyr eller annan information av intresse. Vi kontaktar dig enbart med information om våra egna produkter och tjänster (och på sätt som lagen medger) som vi hoppas du tycker om. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till att vi skickar sådan information till dig.

7. För att då och då kontakta dig med marknadsföringsinformation (om du inte avböjt sådana kontakter) om du uttryckligen meddelat oss att du agerar för ett företag eller vi fått dina kontaktuppgifter i företaget från en auktoriserad återförsäljare eller ett uppkopplat eller offentligt företagsregister. När vi skickar information med e-post finns det alltid med en funktion där du kan välja att slippa alla framtida meddelanden genom att avsluta prenumerationen.

8. För att kontakta dig med riktade annonser som levereras online via sociala medier och andra plattformar som administreras av andra företag, om du inte väljer att avstå från sådana annonser Du kan ta emot annonser baserade på information om dig som vi överfört till plattformen eller pga att plattformen på vår begäran identifierat dig som liknande de individer vilkas uppgifter man fått från oss. Läs gärna den information som finns på hjälpsidorna på den plattform där du får våra annonser om du vill veta mer.

9. För att identifiera och registrera uppgifter om när du tar emot, öppnar eller är uppkopplad mot webbsidan eller elektronisk information (se vår cookiepolicy please insert hyperlink to separate cookiepolicy om du vill veta mer om detta)

10. För att administrera tävlingar och kampanjer du deltar i och för att informera om priser

Behandling som krävs för att vi ska kunna hantera de administrativa och tekniska aspekterna i vår verksamhet på ett effektivt sätt.

11. För att kontrollera att den information vi sparar om dig är korrekt och för att bättre förstå dig som kund

12. För nätverks- och informationssäkerhet , dvs för att vi ska kunna vidta åtgärder för att skydda dina uppgifter mot förlust, skada, stöld och otillåten åtkomst

13. För att uppfylla dina önskemål i samband med att du utövar dina rättigheter (exempel: om du ber oss att inte kontakta dig i marknadsföringssyften kommer vi att spara dessa uppgifter i vår lista över personer som inte vill ha sådan information)

14. För att informera dig om uppdateringar av våra villkor och policyer.​

Juridiska skyldigheter

Vi kan behandla dina personuppgifter för att uppfylla juridiska krav som ställs på oss  eller i dialoger med myndigheter när så är tillämpligt, vilket kan inkludera att avslöja dina personuppgifter till tredje part, domstol och/eller andra myndigheter eller myndighetsorgan i samband med förfrågningar, förhandlingar eller utredningar hos sådana parter var som helst i världen en sådan begäran ställs. Om det är tillåtet kommer vi att vidarebefordra sådan begäran till dig eller informera dig innan vi svarar, förutsatt att en sådan åtgärd inte skulle försvåra förebyggande eller upptäckt av brott. 

3. Hur delar vi dina personuppgifter

Vi ingår i IMI Group, som är en global företagsgrupp och har databaser i flera olika länder, vissa som administreras av lokalt IMI-företag och andra som administreras av tredje part för något företag inom IMI Group. 

Dina personuppgifter kan överföras, göras åtkomlig, behandlas och sparas till någon av gruppens databaser utanför ditt land, eventuellt även i USA och andra länder utanför EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) där datasäkerhetslagarna kan vara mindre omfattande än inom EES.

När så behövs kommer vi, oavsett geografiskt område, att tillämpa lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas på lämpligt sätt.

Vissa länder utanför EES har godkänts av Europeiska kommissionen, som bedömer att de ha ett i allt väsentligt ett motsvarande dataskydd som det dataskydd som följer av dataskyddslagarna inom EES, varför inga ytterligare säkerhetsåtgärder krävs för att exportera personuppgifter till dessa jurisdiktioner. För länder som har ett sådant godkännande (se hela listan här http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm), kommer vi antingen att be om ditt samtycke att föra över uppgifterna till med förbehåll för Europeiska Kommissionens godkända avtal för överföring av data mellan EU och länder utanför EU, om vi inte äger rätt att enligt tillämplig dataskyddslag att göra överföringen utan sådana formaliteter.

Personuppgifter kan också överföras till tredje part som agerar för vår räkning, för vidare behandling för de syften uppgifterna ursprungligen samlades in eller skulle kunnat samlas in på ett lagligt sätt, t ex vid leverans av tjänst, utvärdering av den här webbsidans nytta, marknadsföring, databehandling eller teknisk support. Sådan tredje part har tecknat avtal med oss om att enbart använda dina personuppgifter i det överenskomna syftet och att inte sälja dina personuppgifter till tredje part, att inte avslöja uppgifterna till tredje part annat än vid lagstadgat krav, efter tillstånd från oss eller i enlighet med den här personuppgiftspolicyn.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att tredje part som hanterar dina personuppgifter följer dataskyddslagstiftningen och skyddar dina personuppgifter på samma sätt som vi gör. Vi ger sådan tredje part bara tillgång till de personuppgifter som krävs för att man ska kunna utföra de arbetsuppgifter de ska utföra för vår räkning. Vi strävar efter att anonymisera dina personuppgifter eller använda sammanställda, icke-specifika dataposter när så är möjligt.

Personuppgifter som samlas in från dig kan också komma att överföras till tredje part om den här verksamheten eller delar av den och kunduppgifter som är kopplade dit säljs eller överlåts, varvid vi skulle begära att köparen, fullmaktsinnehavare eller mottagare hanterar personuppgifterna i enlighet med den här personuppgiftspolicyn. Dina personuppgifter kan också komma att avslöjas till tredje part om vi blir ålagda att göra så enligt gällande lag, domstolsbeslut eller regeringsdirektiv, eller om sådant avslöjande krävs för att bistå vid utredning eller förhandling, här eller utomlands, av kriminalitet eller annan olaglig verksamhet. ​

 

4. Hur skyddar vi dina personuppgifter

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, felaktig användning, otillåten åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.  Det är emellertid så att ingen dataöverföring kan göras över internet eller en webbsida med 100 procents säkerhet. Därför är du skyldig att hantera det lösenord du har fått av oss eller valt själv för att kunna logga in på våra webbsidor konfidentiellt. Vi ber dig därför att inte dela ditt lösenord till någon. 

För att kunna skydda de personuppgifter vi samlar in online och hålla den konfidentiell använder vi skyddade datanät, dvs brandväggar, certifierad webbläsarteknik, begränsad åtkomst och lösenord. ​

5. Hur länge behåller vi dina personuppgifter

Vi förvarar inte dina personuppgifter i identifierbart format längre än nödvändigt. Om du är kund eller har någon annan koppling till oss behåller vid dina personuppgifter längre än om vi fått dina uppgifter i en situation där du varit potentiell kund.

Vi behåller dina uppgifter så länge som behövs för det syfte de samlades in för och andra därtill kopplade syften, t ex kan vissa transaktionsuppgifter och korrespondens förvaras till tidsfristen för reklamation av transaktionen har löpt ut eller för att uppfylla myndighetskrav avseende sådan lagring av sådana uppgifter. 

Vi begränsar åtkomsten av dina personuppgifter till de personer som behöver använda den för relevanta ändamål. Den tid vi behåller dina personuppgifter baseras på verksamhetens behov. Uppgifter som inte längre behövs anonymiseras på ett oåterkalleligt sätt (och kan sparas som anonyma uppgifter) eller raderas på ett säkert sätt.

Exempel: 

(a) Användning för marknadsföring: personuppgifter om dig som vi använder i marknadsföringssyfte kan sparas under ett år och sex månader från den dag vi fått samtycke från dig att skicka dig marknadsföringsmateriel eller det datum då du senast svarade på marknadskommunikation från oss (annat än du bett att vi ska sluta skicka meddelanden till dig).

(b) Användning för att teckna avtal: De personuppgifter om dig som används vid tecknande av avtal äger vi rätt att behålla så länge avtalet är giltigt plus ytterligare sex år, för att kunna hantera eventuella förfrågningar eller anspråk under den tiden. 

(c) Vid anspråk: uppgifter som har anledning tro kommer att behövas för att försvara eller åtala eller resa anspråk mot dig, oss eller tredje part kan vi behålla så länge ärendet kan drivas.

De enda undantag till ovan nämnda tider är följande:

• När lagen kräver att vi behåller dina personuppgifter under en längre period eller raderar den tidigare
• När du väckt talan eller klagat på en produkt eller tjänst som erbjuds av oss, varvid vi behåller dina uppgifter under sex år från den dag talan eller klagan väcktes eller
• när du utövar dina rättigheter att få uppgifterna raderade (när så är tillämpligt) och vi inte behöver behålla uppgifterna för något tillåtet skäl eller lagen så kräver (se även avsnittet Hur du kan hantera de personuppgifter vi har om dig)​

6. Cookies och liknande informationssamlande tekniker

När du besöker vår webbsida kan det hända att vi överför en cookie (kaka) till din dator. Dessa cookies är textfiler som placeras i din dator för att samla in vanlig information om internetuppkopplingen och ditt beteende på internet. Den information som samlas in används för att spåra användarnas användning av webbsidan och sammanställa statistiska rapporter om aktiviteten på webbsidan. Du kan läsa mer om våra cookies i vår cookiepolicy som är del av den här personuppgiftspolicyn. Du kan ställa in din webbläsare så att den inte tillåter cookies. I din webbläsare finns även information om hur du tar bort cookies från din dator.

Vi vill emellertid också informera dig om att om du inte godkänner cookies kanske du inte kan använda alla funktioner i din webbläsare.  ​

7. Hur kan du hantera de personuppgifter vi har om dig?

Du har i egenskap av privatperson rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har om dig och vid behov att korrigera dem. Du har också rätt att dra tillbaka samtycke du givit oss och be oss radera uppgifter vi har om dig. Du kan även hindra oss från att använda dina personuppgifter (när vi använder dina personuppgifter i vår verksamhets intresse. 

Du har enligt dataskyddslagen ett antal rättigheter vad gäller dina personuppgifter. I de flesta fall kommer vi att be om information för att bekräfta din identitet och, när så är tillämpligt, för att hjälpa oss söka efter dina personuppgifter. Förutom i undantagsfall kommer vi att svara dig inom 30 dagar efter det att vi får en begäran från dig (inklusive eventuella begärda identitetshandlingar).​

Du har följande rättigheter:

1. Att få information om vad vi gör med dina personuppgifter
2. Att be om en kopia på de uppgifter vi har om dig
3. Att få dina personuppgifter rättade och uppdaterade
4. Att få dina uppgifter raderade eller begränsa användningen om dem, förutsatt att vi inte har något giltigt juridiskt skäl att fortsätta använda och behandla uppgifterna
5. Att överföra dina uppgifter i en strukturerad datafil, i ett vanligt och läsbart dataformat, när vi har ditt samtycke att använda och behandla dina personuppgifter eller behöver behandla dem i samband med kontakt med dig.
6. Att dra tillbaka ditt samtycke Se även avsnittet Hur vi använder denna information 
7. Att invända mot vår användning av dina uppgifter, när vi använder uppgifterna baserat på våra legitima intressen, förutsatt att vi inte har något giltigt lagligt skäl att använda och behandla uppgifterna.  När vi, baserat på våra legitima intressen, använder dina personuppgifter för direktreklam kommer vi alltid att ta hänsyn till din rätt att invända mot detta. 

Du kan utöva dina rättigheter enligt ovan och/eller hantera dina personuppgifter, inklusive välja bort framtida reklamutskick, genom att kontakta IMI Hydronic Engineering International SA, som är det företag hos oss som är dataansvarig när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.

IMI Hydronic Engineering International SA 

Route de Crassier, 19

1262 Eysins, Schweiz

[email protected] 

Om du inte är nöjd med vår användning av dina personuppgifter eller vårt sätt att hantera dina rättigheter har du rätt att väcka talan vid någon myndighet med tillsyn över dataskyddet i Europa, i första hand i det land du arbetar eller bor i eller där dina lagstadgade rättigheter har åsidosatts. 

När du kontaktar oss bör du ha tillgång till namnet på den webbsida där du tillhandahöll uppgifterna till oss, samt specifika uppgifter om det du vill vi ska rätta, uppdatera eller radera, samt fullständiga identitetsuppgifter om dig själv. Begäran om radering av personuppgifter omfattas av gällande lag, etisk rapportering, registrering och skyldigheter vi har att behålla uppgifterna.​

8. Ändringar i personuppgiftspolicy​

Vi reviderar vår personuppgiftspolicy regelbundet. Om vi ändrar i vår personuppgiftspolicy meddelar vi ändringarna på denna sida och lägger ut meddelanden därom på andra sidor på webbsidan, så att du säkert ska vara helt medveten om vilken typ av uppgifter vi samlar in, hur vi använder dem och i vilka fall de kan komma att avslöjas. Den här personuppgiftspolicyn uppdaterades senast den 15 maj 2018.

9. Länkar till andra webbsidor

På vår webbsida finns även länkar till webbsidor som tillhör tredje part och som vi tror kan vara intressanta för dig. Vi kan emellertid inte garantera sekretessen på de sidor vi länkar till och tar inget ansvar för innehållet på de sidorna, förutom den här sidan. Den här personuppgiftspolicyn gäller endast för den här webbsidan, inte webbsidor som ägs av tredje part. 

10. Kontakta oss

Vi välkomnar dina synpunkter på vår webbsida och vår sekretesspolicy. Kontakta oss gärna med synpunkter eller frågor via e-post till [email protected]