Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují způsoby, kterými společnost IMI Hydronic Engineering International SA shromažďuje, uchovává a používá informace o jednotlivých osobách, jež navštíví tyto stránky.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují způsoby, kterými společnost IMI Hydronic Engineering International SA shromažďuje, uchovává a používá informace o jednotlivých osobách, jež navštíví tyto stránky. Tyto stránky, mobilní aplikace s názvem „HyTools App“ a prodejní platforma s názvem „IMI online web store“ (společně dále jako „webové stránky“) jsou provozovány společností IMI Hydronic Engineering International SA (dále také jako „my“).

POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK SOUHLASÍTE SE SHROMAŽĎOVÁNÍM A POUŽÍVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH INFORMACÍ, JAK JE STANOVENO V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. TAKÉ POTVRZUJETE, ŽE SPOLEČNOST IMI HYDRONIC ENGINEERING INTERNATIONAL SA MŮŽE PODLE SVÉHO UVÁŽENÍ A BEZ PŘEDCHOZÍHO OZNÁMENÍ PRAVIDELNĚ MĚNIT, MODIFIKOVAT, DOPLŇOVAT, REDUKOVAT NEBO JINAK AKTUALIZOVAT TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. 

My nicméně budeme vždy nakládat s vašimi osobními informacemi v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, které byly účinné v době získání těchto údajů. Naše Zásady ochrany osobních údajů jsou umístěny na naší domovské stránce a jsou dostupné také na jakékoliv stránce, kde od vás vyžadujeme osobní informace. Na těchto místech, kde jsou shromažďovány osobní informace, může být, pokud je to vhodné, dostupné další vysvětlení týkající se účelů, k jakým budou údaje používány.​

1. Informace, které o vás shromažďujeme

Když navštívíte naše webové stránky či aplikace nebo se registrujete do našich služeb, můžeme shromažďovat osobní informace a jakékoliv jiné informace, které se vás týkají a které poskytujete (dále „osobní informace“). 

Budeme shromažďovat pouze informace, které jsou nezbytné, relevantní a adekvátní k dosažení účelu, pro který informace poskytujete.​

Mezi informace, které shromažďujeme, patří některé nebo všechny následující informace:

1. jméno (včetně titulu);
2. adresa;
3. telefonní číslo;
4. datum narození;
5. e-mailová adresa;
6. datum a čas použití našich služeb;
7. stránky, které jste na našich webových stránkách navštívili, a jak dlouho vaše návštěva trvala;
8. vaše IP adresa;
9. vaše poloha podle GPS (pokud jste nám povolili přístup k této informaci);
10. internetový prohlížeč a zařízení, které používáte;
11. informace ze souborů cookies, pixelů nebo webových majáků (pro více informací viz naše Zásady používání souborů cookies 
12. adresa webových stránek, ze kterých jste se dostali na naše webové stránky;
13. podrobnosti o jakékoliv transakci mezi vámi a námi;
14. pokud s námi v obchodním kontextu navazujete vztahy, můžeme shromažďovat název vaší pracovní pozice a kontaktní údaje společnosti (včetně e-mailových adres);
15. záznamy z živého chatu a
16. jakékoliv informace v korespondenci, kterou nám zašlete.

2. Jak používáme informace o vás

Většina našich služeb nevyžaduje žádnou formu registrace, což vám umožňuje navštívit naše stránky, aniž byste nám sdělovali, kdo jste. Některé služby nicméně mohou vyžadovat, abyste nám poskytli své osobní informace.

V těchto situacích budeme zpracovávat pouze osobní informace, které jsou nezbytné pro dosažení účelu, pro nějž byly informace shromážděny. Vždy si budete moci zvolit možnost nepřijímat od nás marketingová sdělení (a můžete kdykoliv odvolat svůj souhlas nebo podat námitku). Nikdy vám nezašleme nevyžádaný e-mail nebo sdělení ani nebudeme sdílet vaše osobní informace s kýmkoliv, kdo by to dělat mohl.​

Existuje řada způsobů, jak můžeme používat nebo zpracovávat vaše osobní informace. Jejich výčet uvádíme níže:

Souhlas
V případech, kdy jste poskytli svůj souhlas, můžeme použít a zpracovávat vaše osobní informace, abychom vás čas od času kontaktovali ohledně propagačních akcí, událostí, výrobků nebo informací, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat (nemějte obavy, nebudeme vás zavalovat informacemi).

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat buď tak, že nás kontaktujete na kontaktní adrese uvedené níže v oddíle „Jak můžete spravovat osobní informace, které o vás uchováváme“, nebo – pokud jde o jakékoliv marketingová sdělení, která obdržíte – použitím volby odhlášení odběru, jež je v těchto sděleních obsažena.

 

Smluvní plnění
Můžeme používat a zpracovávat vaše osobní informace tam, kde je to nezbytné pro splnění smlouvy s vámi a pro splnění a dokončení vašich objednávek, nákupů a jiných transakcí, do kterých s vámi vstoupíme.

Legitimní zájmy
Můžeme používat a zpracovávat vaše osobní informace, jak je uvedeno níže, pokud je to nezbytné pro činnosti, jejichž provádění je v našem legitimním zájmu jako obchodní společnosti.

Zpracování nezbytné k tomu, abychom podporovali zákazníky ohledně učiněných nákupů a ohledně jiných dotazů:

1. Odpovědi na korespondenci, kterou nám zašlete, a plnění vašich žádostí (např.: žádostí o služby, semináře, marketingové materiály a žádosti o software, brožury nebo informace o specifických produktech).

Zpracování nezbytné k tomu, abychom rozuměli potřebám zákazníka:

2. Analýza, vyhodnocování a zlepšování našich produktů a služeb tak, abyste mohli navštěvovat a používat naše webové stránky, aplikace, zákaznický servis s větším užitkem pro vás a s lepším uživatelským zážitkem (obecně platí, že budeme používat údaje agregované od mnoha lidí tak, aby vás nebylo možné osobně identifikovat).

3. Analýza a průzkum trhu (včetně kontaktování ohledně dotazníků pro zákazníky) tak, abychom vám mohli lépe porozumět jako zákazníkovi a poskytovat vám na míru šité nabídky, výrobky a služby, o kterých si myslíme, že byste o ně mohli mít zájem. Budeme vám zasílat marketingová sdělení pouze tehdy, pokud jste nám k tomu dali souhlas nebo pokud jsme takový souhlas získali způsoby zmíněnými ve výše uvedených odstavcích.

4. Pro účely rozvoje produktu (např. za účelem zlepšení jakosti, výkonu a bezpečnosti výrobku).

5. V některých případech můžeme používat automatizované způsoby k analýze, kombinování a vyhodnocování informací, které jste nám poskytli (včetně sdílení vašich osobních informací v rámci naší skupiny společností). Shromažďujeme a analyzujeme tyto informace tímto způsobem tak, abychom vám mohli poskytnout nejvhodnější zákaznickou zkušenost díky tomu, že přizpůsobíme veškeré naše služby a sdělení a učiníme je tak pro vás relevantními.

Zpracování nezbytné k tomu, abychom propagovali naše podnikání, značky a výrobky a měřili dosah a efektivitu našich kampaní:

6. Občasné zasílání marketingových informací poté, co jste si od nás koupili výrobek nebo službu nebo učinili dotaz ohledně možného nákupu, zavřeli svůj prohlížeč s položkami v nákupním košíku nebo požádali o brožuru nebo jiné informace, o které máte zájem. Budeme vás kontaktovat pouze s informacemi o našich vlastních výrobcích a službách (a to způsoby v souladu s platným právem), o kterých si myslíme, že by se vám mohly líbit. Máte právo kdykoliv odmítnout zasílání takových informací.

7. Občasné kontaktování s marketingovými informacemi (pokud to neodmítnete), pokud jste nám výslovně sdělili, že jednáte za určitý podnik, nebo pokud jsme obdrželi vaše obchodní kontaktní informace z naší sítě autorizovaných prodejců nebo internetového či veřejného adresáře firem. V jakýchkoli takových informacích, které zasíláme e-mailem, bude zahrnuta volba, jež vám umožní odmítnout zasílání dalších sdělení odhlášením odběru.

8. Kontaktování s cílenou reklamou doručovanou on-line skrze sociální média a jiné platformy provozované jinými společnostmi, a to pokud nedojde k odmítnutí takového kontaktování z vaší strany. Můžete od nás dostávat reklamu na základě informací o vás, které jsme poskytli dané platformě, nebo proto, že vás platforma na naši žádost identifikovala jako osobu, která má podobné vlastnosti jako osoby, o nichž od nás platforma obdržela podrobnosti. Více informací naleznete na stránkách s nápovědou platforem, prostřednictvím kterých od nás reklamu dostáváte.

9. Identifikace a zaznamenání doby, kdy jste otevřeli naše webové stránky, spojili se s nimi nebo kdy jste obdrželi elektronická sdělení (pro více informací viz naše Zásady používání souborů cookies 

10. Správa soutěží a propagačních akcí, kterých se případně účastníte, a distribuce cen.

Zpracování, které je pro nás nezbytné k účinnému a efektivnímu provozování administrativních a technických aspektů našeho podnikání:

11. Ověřování přesnosti informací o vás, které uchováváme, a vytváření lepšího porozumění vám jako o zákazníkovi.

12. Zpracování pro účely síťové a informační bezpečnosti, tj. abychom mohli podniknout kroky k ochraně vašich informací proti ztrátě, poškození, krádeži nebo neoprávněnému přístupu.

13. Zpracování za účelem vyhovění vaší žádosti týkající se výkonu vašich práv (např. pokud jste nás požádali, abychom vás nekontaktovali pro marketingové účely, budeme o tom uchovávat záznam tak, abychom vaši žádost mohli splnit).

14. Informování o aktualizaci našich podmínek a zásad.

Právní závazky

Můžeme zpracovávat vaše osobní informace, abychom dodrželi naše právní povinnosti, nebo případně v rámci dialogu s regulátory, což může zahrnovat poskytnutí vašich osobních informací třetím stranám, soudním úředníkům a/nebo regulátorům nebo orgánům vynucujícím právo, a to v souvislosti s dotazy, řízeními nebo vyšetřováními, jež tyto strany vedou, kdekoliv na světě nebo na místě, kde k tomu máme povinnost. Pokud k tomu budeme mít povolení, budeme jakoukoliv takovou žádost směřovat i vám nebo vás o žádosti zpravíme předtím, než na ni budeme reagovat, ledaže by to bránilo prevenci nebo zjištění trestného činu. 

3. Jak sdílíme vaše osobní informace

Jsme součástí skupiny IMI Group, což je globální skupina společností, která má databáze v různých zemích, z nichž některé jsou provozovány místní společností skupiny, zatímco jiné jsou provozovány třetími stranami pro členskou společnost skupiny. ​

Vaše osobní informace mohou být převedeny, zpracovávány, uchovávány jednou z databází skupiny nacházející se mimo vaši zemi nebo k nim z takové databáze může být přistupováno, a to včetně databází v USA a jiných zemích mimo Evropský hospodářský prostor, ve kterých mohou zákony na ochranu údajů poskytovat nižší standard než v zemích Evropského hospodářského prostoru.

Bez ohledu na místo zavedeme, pokud to bude nezbytné, příslušná bezpečnostní opatření tak, abychom zajistili, že budou vaše informace adekvátně chráněny.

Některé země mimo Evropský hospodářský prostor byly schváleny Evropskou komisí jako země poskytující ochranu v zásadě rovnocennou ochraně poskytované zákony na ochranu osobních údajů platnými v Evropském hospodářském prostoru, a proto nejsou vyžadována žádná dodatečná bezpečnostní opatření k tomu, aby mohly být osobní údaje exportovány do těchto jurisdikcí. V zemích, které nebyly takto schváleny (celý seznam naleznete zde: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm), budeme buď žádat o váš souhlas s převodem údajů, nebo je převedeme za dodržení smluvních doložek pro převod údajů mezi EU a zeměmi, které nejsou členy EU, schválených Evropskou komisí, ledaže bychom mohli podle příslušného zákona na ochranu osobních údajů učinit takový převod bez takových formálních náležitostí.

Také můžeme osobní informace převést na třetí strany, které jednají pro nás nebo naším jménem, k dalšímu zpracování v souladu s účelem/účely, se kterým/i byly údaje původně shromážděny, nebo mohou být tyto údaje jinak zpracovávány v souladu s právem, jako např. v rámci dodávky služeb, vyhodnocování užitečnosti těchto webových stránek, marketingu, správy údajů nebo technické podpory. Tyto třetí strany jsou vůči nám smluvně zavázány, že budou vaše osobní údaje používat pouze k dohodnutému účelu, přičemž nebudou vaše osobní informace prodávat nebo poskytovat dalším stranám, ledaže by to bylo vyžadováno právem, povoleno námi nebo stanoveno Zásadami ochrany osobních údajů.

Podnikáme kroky, abychom zajistili, že jakákoliv třetí strana, která je naším partnerem a zpracovává vaše osobní informace, bude dodržovat legislativu na ochranu osobních údajů a chránit vaše informace tak, jak to činíme my. Poskytujeme pouze osobní informace, které jsou pro ně nezbytné k tomu, aby poskytli službu, kterou naším jménem zajišťují. Naším záměrem je anonymizovat vaše osobní informace nebo používat sady agregovaných osobně nespecifických údajů, kdekoliv je to možné.

Osobní informace shromážděné od vás také mohou být převedeny třetí straně v případě, že podnik, kterého se týkají tyto stránky, nebo jeho část a související zákaznické údaje jsou prodány, postoupeny nebo převedeny, přičemž v takovém případě bychom po kupujícím, postupníkovi nebo subjektu, na kterého byl majetek převeden, požadovali, aby s osobními informacemi nakládal v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Vaše osobní informace mohou být také poskytnuty třetí straně, pokud je to po nás vyžadováno na základě platného práva, soudního rozhodnutí nebo úředního předpisu nebo pokud je takové poskytnutí jinak nezbytné pro účely vyšetřování trestné činnosti nebo jiného vyšetřování nebo řízení v souladu s právem probíhajících zde nebo v cizině. 

4. Jak chráníme vaše osobní informace

Přijímáme veškerá přiměřená opatření, abychom zajistili vaše osobní informace před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, neoprávněným poskytnutím, pozměněním nebo zničením. Nicméně nelze zaručit 100% bezpečnost přenosu údajů přes internet nebo stránku. V důsledku toho platí, že pokud jsme vám poskytli (nebo kde jste si zvolili) heslo, které vám umožňuje přistupovat k určitým částem našich webových stránek, jste zodpovědní za udržení tohoto hesla v tajnosti. Žádáme vás, abyste své heslo s nikým nesdíleli. 

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních informací, které shromažďujeme on-line, používáme datové sítě chráněné mimo jiné firewallem, technologií certifikace prohlížeče, omezeným přístupem a používáním hesel, které jsou v souladu se standardy platnými v odvětví.   

5. Jak dlouho uchováváme vaše osobní informace

Neuchováváme vaše osobní informace v identifikovatelném formátu déle, než je nezbytné. Pokud jste zákazníkem nebo máte s námi jiný vztah, uchováváme osobní informace o vás po delší dobu, než kdybychom obdrželi vaše údaje pouze v souvislosti s možným budoucím vztahem.

Budeme uchovávat vaše informace, dokud to bude nezbytné pro účel/y zpracování, pro které byly tyto informace shromážděny, a pro jakékoliv jiné dovolené související účely (např. mohou být uchovávány určité údaje o transakci a příslušná korespondence, dokud neuplyne ve vztahu k dané transakci lhůta pro podávání reklamací, nebo za účelem plnění regulatorních požadavků ohledně uchovávání takových údajů). 

Omezujeme přístup k vašim osobním informacím na ty osoby, které je potřebují použít k relevantnímu účelu / relevantním účelům. Doba, po kterou informace uchováváme, je založena na obchodních potřebách, přičemž informace, které již nejsou potřeba, jsou buď nevratně anonymizovány (a anonymizované informace mohou být potom uchovávány i nadále), nebo bezpečně zničeny.

Pro ilustraci dále uvádíme několik příkladů: 

(a) Použití pro marketingové účely: pokud jde o osobní informace využívané pro marketingové účely, můžeme uchovávat vaše osobní informace k těmto účelům po dobu 1 roku a 6 měsíců od data, kdy jsme získali souhlas k marketingu vůči vám, nebo od data, kdy jste naposled reagovali na marketingové sdělení od nás (jinak než odhlášením odběru dalších sdělení).

(b) Použití k plnění smlouvy: pokud jde o osobní informace používané k plnění jakéhokoliv smluvního závazku s vámi, můžeme uchovávat osobní informace po dobu platnosti smlouvy (a dále po dobu dalších 6 let) tak, abychom mohli řešit jakékoliv dotazy nebo nároky týkající se smlouvy. 

(c) V případě zvažování nároků: pokud jde o jakékoliv informace v případech, kdy si myslíme, že bude nezbytné bránit se proti nároku, který vznesete, nebo vymáhat nebo vznést nárok proti vám nebo třetí straně, můžeme uchovávat tyto informace po dobu, po kterou může být daný nárok řešen.

Jedinými výjimkami ze lhůt uvedených výše jsou následující situace:

 • Právo po nás vyžaduje, abychom uchovávali vaše osobní informace po delší dobu, nebo naopak abychom je vymazali dříve.

 • Pokud jste podali reklamaci nebo vyjádřili znepokojení týkající se výrobku nebo služby, které nabízíme, přičemž v takovém případě budeme uchovávat vaše informace po dobu 6 let po datu reklamace nebo vyjádření znepokojení.

 • Vykonáváte své právo na vymazání informací o vás (v případech, kdy takové právo máte) a my nepotřebujeme uchovávat dané informace v souvislosti s jakýmikoliv důvody dovolenými nebo vyžadovanými podle práva (viz dále „Jak můžete spravovat osobní informace, které o vás uchováváme“).​

6. Soubory cookies a podobné technologie shromažďování informací

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme do vašeho počítače poslat soubory cookies. Soubory cookies jsou textové soubory ve vašem počítači, které shromažďují standardní internetové informace o provozu a informace o chování návštěvníků. Informace jsou používány ke sledování využívání stránek ze strany návštěvníků a k vytváření statistických zpráv o aktivitě na webových stránkách. Další informace o souborech cookies, které používáme, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookies, jež jsou součástí těchto Zásad ochrany osobních údajů. Můžete nastavit svůj prohlížeč, aby nepřijímal soubory cookies, přičemž na výše uvedených webových stránkách naleznete informace, jak odstranit soubory cookies z vašeho prohlížeče.

Nicméně bychom vás chtěli informovat, že pokud nebudete soubory cookies přijímat, nemusí pro vás být dostupné všechny funkce vašeho prohlížecího softwaru.  

7. Jak můžete spravovat osobní informace, které o vás uchováváme

Máte jako jednotlivec právo přístupu k vašim osobním informacím, které o vás uchováváme, a právo činit nezbytné opravy. Také máte právo stáhnout jakýkoliv souhlas, který jste nám předtím dali, a požádat nás o vymazání informací, jež o vás uchováváme. Také můžete podat námitky proti používání vašich osobních informací (pokud v daném případě při zpracovávání a používání vašich osobních informací spoléháme na naše obchodní zájmy).​

Ve vztahu ke svým osobním informacím máte podle právních norem o ochraně osobních údajů řadu práv. Ve vztahu k většině práv vás budeme žádat o informace k prokázání vaší totožnosti a případně o další informace, které nám pomohou vyhledat vaše osobní informace. S výjimkou vzácných případů vám odpovíme do 30 dnů poté, co obdržíme jakoukoliv žádost (včetně jakýchkoliv vyžadovaných identifikačních dokladů).

Máte následující práva:

1. být informováni o tom, co děláme s vašimi osobními údaji;
2. požádat o kopii informací, které o vás uchováváme;
3. opravit a aktualizovat své informace;
4. vymazat své informace (nebo omezit jejich používání), za předpokladu, že nemáme žádný trvající zákonný důvod používat a zpracovávat tyto informace;
5. převést své informace ve strukturovaném datovém souboru (v obecně používaném a strojově čitelném formátu) tam, kde spoléháme na váš souhlas s používáním a zpracováním vašich osobních informací nebo kde je potřebujeme zpracovávat v souvislosti s vaší smlouvou;
6. stáhnout svůj souhlas (kde na něj při naší činnosti spoléháme). Viz „Jak používáme informace o vás“;
7. podat námitky proti používání vašich informací (tam, kde spoléháme při používání vašich osobních údajů na naše legitimní zájmy), za předpokladu, že nemáme žádný trvající důvod, abychom pokračovali v používání a zpracování informací.  Když spoléháme při používání vašich osobních informací pro přímý marketing na naše legitimní zájmy, budeme vždy respektovat vaše právo podat námitky.

Můžete vykonávat výše uvedená práva a/nebo spravovat své informace (včetně vyloučení budoucích marketingových aktivit vůči vám) tak, že kontaktujete společnost IMI Hydronic Engineering International SA jako správce údajů ve vztahu k vašim osobním informacím, které v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů zpracováváme.

IMI Hydronic Engineering International SA 

Route de Crassier, 19

1262 Eysins, Switzerland

E-mail: [email protected]

Pokud nejste spokojeni s tím, jak používáme vaše osobní informace, nebo s naší odpovědí při výkonu těchto práv, máte právo podat stížnost k některému regulačnímu úřadu pro ochranu osobních údajů v Evropě, zejména v zemi, kde pracujete nebo žijete nebo kde došlo k porušení vašich práv. 

Pokud nás budete kontaktovat, poznamenejte si název webových stránek, kde jste informace poskytli, včetně specifických informací, které bychom měli opravit, aktualizovat nebo vymazat, a řádného prokázání vaší totožnosti. Žádosti o vymazání osobních informací budou podléhat jakémkoliv platným právním nebo etickým oznamovacím povinnostem nebo povinnostem předávat či uchovávat dokumenty, které pro nás platí.

8. Změny Zásad ochrany osobních údajů

Naše Zásady ochrany osobních údajů neustále přezkoumáváme. Pokud změníme naše Zásady ochrany osobních údajů, umístíme změny na této stránce a zároveň umístíme oznámení na jiných stránkách webových stránek tak, abyste si byli vědomi typů informací, které shromažďujeme, a toho, jak informace používáme a za jakých okolností mohou být poskytnuty. Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány dne 15. května 2018.

9. Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích stran, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat. Nicméně nemůžeme garantovat standardy ochrany osobních údajů těchto stránek, na které vedou odkazy z našich webových stránek, nebo být odpovědní za obsah jiných webových stránek než těchto, přičemž tyto Zásady ochrany osobních údajů platí pouze pro tyto webové stránky, a nikoliv pro stránky, jejichž majiteli jsou třetí strany.  

10. Kontaktujte nás

Vítáme vaše názory na naše webové stránky a naše Zásady ochrany osobních údajů. Pokud byste nás chtěli kontaktovat s jakýmikoliv dotazy nebo komentáři, pošlete nám e-mail na [email protected]