Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe IMI Hydronic Engineering International SA informatie vergaart, bewaart en gebruikt over individuele personen die deze site bezoeken.

In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe IMI Hydronic Engineering International SA informatie vergaart, bewaart en gebruikt over individuele personen die deze site bezoeken. Deze site, de mobiele applicatie “HyTools App” en het verkoopplatform “IMI online web store” (samen de “website”) worden beheerd door IMI Hydronic Engineering International SA ("wij" of "ons").

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE, STEMT U IN MET DE VERZAMELING EN HET GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS ZOALS BESCHREVEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING. U STEMT ER OOK MEE IN DAT IMI HYDRONIC ENGINEERING INTERNATIONAL SA DEZE PRIVACYVERKLARING NAAR EIGEN GOEDDUNKEN PERIODIEK EN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING KAN WIJZIGEN, AANPASSEN OF BIJWERKEN. 

Wij zullen uw persoonlijke gegevens echter altijd behandelen in overeenstemming met de Privacyverklaring die van kracht was op het moment dat deze gegevens werden vergaard. Onze Privacyverklaring staat op onze homepagina en is ook te vinden op elke pagina waar persoonsgegevens worden gevraagd. Op die plaatsen waar gegevens worden vergaard, kan zo nodig verdere uitleg worden verstrekt over het doel waarvoor de gegevens zullen worden gebruikt. 

1. De informatie die wij over u vergaren

Als u onze website bezoekt, applicaties gebruikt of zich registreert voor onze diensten, kunnen wij persoonlijke en alle andere informatie over u vergaren die u verstrekt bij "Persoonlijke informatie". 

Wij vergaren enkel informatie die noodzakelijk, relevant en toepasselijk is voor het doel waarvoor u de informatie verstrekt.

De informatie die wij vergaren, omvat enkele of alle van de volgende punten:

1.Naam (inclusief titel);
2.Adres;
3.Telefoonnummer;
4.Geboortedatum;
5.E-mailadres;
6.Datum en tijd waarop u gebruik hebt gemaakt van onze diensten;
7.De pagina’s die u op onze website hebt bezocht en hoe lang u ons hebt bezocht;
8.Uw IP-adres;
9.Uw GPS-locatie (waar u hiervoor toegang hebt verleend);
10.De internetbrowser en apparaten die u gebruikt;
11.Informatie betreffende Cookies, Pixels of Beacon (raadpleeg voor meer informatie ons Cookiebeleid);
12.Het websiteadres van waaruit u onze website hebt bezocht;
13.Gegevens van eventuele transacties tussen u en ons;
14.Wanneer u in een zakelijke context met ons in contact komt, kunnen wij uw functietitel en contactgegevens van het bedrijf vergaren (inclusief e-mailadressen);
15.“Live chat”-opnames; en
16.Alle informatie uit correspondentie van u naar ons.

2. Hoe gebruiken wij de informatie die wij over u vergaard hebben

De meeste van onze diensten vergen geen enkele vorm van registratie zodat u onze site kunt bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. Voor sommige diensten moet u ons echter uw persoonsgegevens verstrekken. In deze gevallen zullen wij alleen persoonlijke gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn vergaard. U hebt altijd de keuzemogelijkheid om geen publicitaire boodschappen van ons te ontvangen (en u kunt uw toestemming of bezwaar te allen tijde intrekken). Wij zullen u nooit ongevraagd junk-mail of -communicatie sturen of uw persoonsgegevens delen met anderen die dit misschien wel doen.​

Er zijn verschillende manieren waarop wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken of verwerken. We zetten deze hieronder op een rij:

Toestemming

Wanneer u uw toestemming hebt gegeven, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken om u van tijd tot tijd te contacteren in verband met promoties, evenementen, producten, diensten of informatie waarvan wij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn (maak u geen zorgen, wij bestoken u niet);

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons te contacteren over de verstrekte gegevens. Raadpleeg hiervoor de paragraaf 'Hoe kunt u de persoonlijke gegevens die wij over u bijhouden, beheren' of maak gebruik van de mogelijkheid tot uitschrijven in de publicitaire boodschappen die u van ons ontvangt.

Contractuele uitvoering

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken wanneer dit nodig is om met u een overeenkomst te sluiten en om uw bestellingen, aankopen en andere met ons aangegane transacties te kunnen verwerken en af te ronden.

Rechtmatige belangen 

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken zoals hieronder beschreven, wanneer het voor ons noodzakelijk is om activiteiten uit te voeren die in ons legitieme belang zijn als bedrijf om dit te doen.

Verwerking die nodig is om klanten te ondersteunen met verkoop- en andere vragen

1. Om de door u gestelde vragen te beantwoorden en in te gaan op uw verzoeken (bijvoorbeeld: serviceaanvragen, seminars, marketingmateriaal en vragen i.v.m. software, aanvragen voor brochures of informatie over specifieke producten);

Verwerking die nodig is om een antwoord te kunnen bieden op de noden van onze klanten 

2. Om onze producten en diensten te analyseren, te evalueren en te verbeteren zodat uw bezoek aan en gebruik van onze website, applicaties en klantenservice nuttiger en aangenamer zijn (wij gebruiken over het algemeen gegevens die afkomstig zijn van samengevoegde niet-specifieke gegevensverzamelingen zodat deze niet naar u persoonlijk herleidbaar zijn);

3. Om marktanalyse en -onderzoek uit te voeren (inclusief u contacteren met enquêtes) zodat we u als klant beter kunnen begrijpen en op maat gemaakte aanbiedingen, producten en diensten kunnen aanbieden waarvan we denken dat u er interesse in hebt. We sturen u alleen publicitaire boodschappen als u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven of als we toestemming hebben gekregen op de manieren die in de bovenstaande paragrafen worden beschreven;

4. Voor productontwikkelingsdoeleinden (bijvoorbeeld om de kwaliteit, prestaties en veiligheid van de producten te verbeteren);

5. In sommige gevallen kunnen we gebruik maken van geautomatiseerde methoden voor het analyseren, combineren en evalueren van informatie die u aan ons hebt verstrekt (met inbegrip van het delen van uw persoonsgegevens binnen onze ondernemingsgroep). Wij vergaren en analyseren deze informatie op zodanige wijze dat wij u de meest geschikte klantervaring kunnen bieden door al onze service en communicatie op uw wensen af te stemmen en relevant te maken;

Verwerking die nodig is om onze activiteiten, merken en producten te promoten en de reikwijdte en doeltreffendheid van onze campagnes te meten

6. Om u van tijd tot tijd publicitaire boodschappen te sturen nadat u een product of dienst bij ons hebt aangeschaft of een bestelaanvraag hebt gedaan, uw browser hebt afgesloten met items in uw winkelmandje of een brochure of andere informatie van belang hebt aangevraagd. Wij contacteren u alleen met informatie over onze eigen producten en diensten (en op de wettelijk toegestane wijze), waarbij wij hopen dat u dit wenst. U hebt te allen tijde het recht te weigeren dat wij u deze informatie toesturen;

7. Om u van tijd tot tijd te contacteren met publicitaire boodschappen (tenzij u hiertegen bezwaar maakt) als u ons uitdrukkelijk hebt aangegeven dat u namens een bedrijf handelt of als wij uw contactgegevens hebben verkregen van ons netwerk van erkende dealers of van een online of openbare bedrijvengids. Bij alle dergelijke informatie die wij per e-mail verzenden, heeft u de mogelijkheid u te verzetten tegen het ontvangen van toekomstige berichten door u uit te schrijven;

8. Om u te contacteren met gerichte reclame via sociale media en andere platforms die door andere bedrijven worden beheerd, tenzij u hiertegen bezwaar maakt. U kunt reclame ontvangen op basis van informatie over u die wij aan het platform hebben verstrekt of omdat het platform, op ons verzoek, heeft vastgesteld dat u vergelijkbare kenmerken heeft als die van de personen waarvan het van ons de gegevens heeft gekregen. Voor verdere inlichtingen verwijzen wij u naar de informatie op de hulppagina's van de platformen waarop u reclame van ons ontvangt;

9. Om te kunnen vaststellen en registreren wanneer u onze website of e-mailberichten hebt ontvangen, geopend of gebruikt (raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie);

10. Om van tijd tot tijd wedstrijden en acties te kunnen houden en om prijzen te verdelen;

Verwerking die nodig is om de administratieve en technische aspecten van onze onderneming efficiënt en doeltreffend te laten functioneren 

11. Om de juistheid van de informatie die wij over u bewaren, te verifiëren en een beter idee van u als klant te kunnen vormen;

12. Voor netwerk- en informatiebeveiligingsdoeleinden; d.w.z. om ons in staat te stellen maatregelen te nemen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, beschadiging, diefstal of onbevoegde toegang;

13. Om gevolg te geven aan een verzoek van u betreffende de uitoefening van uw rechten (bijvoorbeeld wanneer u ons hebt verzocht geen contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden, dan wordt dit bijgehouden in onze lijsten met geschrapte adressen om aan uw verzoek te kunnen voldoen);

14. Om u op de hoogte te brengen van updates van onze algemene voorwaarden en beleidslijnen.

Wettelijke verplichting

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of in dialoog gaan met regelgevende instanties, voor zover van toepassing. Dit kan onder meer inhouden dat wij uw persoons-gegevens vrijgeven aan derden, de rechtbank en/of regelgevende instanties of rechtshandhavingsinstanties naar aanleiding van vragen, procedures of onderzoeken door voornoemde partijen waar ook ter wereld of wanneer deze daartoe genoodzaakt zijn. Indien dit is toegestaan, richten wij een dergelijk verzoek tot u of stellen wij u hiervan op de hoogte voordat wij reageren, tenzij dit het voorkomen of opsporen van een misdaad zou belemmeren. 

3. Hoe delen wij uw persoonsgegevens

Wij maken deel uit van de groep IMI, een internationale groep van ondernemingen die in verschillende landen databases heeft. Sommige daarvan worden beheerd door de lokale IMI-afdeling, andere door derden namens de groep IMI. 

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen, geraadpleegd, verwerkt of opgeslagen in een van de databases van de Groep in een ander land dan het land waar u woonachtig bent, waaronder mogelijk de VS en andere landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waar de wetgeving inzake gegevensbescherming minder gunstig kan zijn dan in de EER.

Ongeacht de locatie zullen wij, waar nodig, passende veiligheidsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat uw informatie afdoende wordt beschermd.

Bepaalde landen buiten de EER zijn door de Europese Commissie goedgekeurd als landen die in wezen een bescherming bieden die gelijkwaardig is aan de EER-wetgeving inzake gegevensbescherming, en daarom zijn geen aanvullende waarborgen vereist om persoonsgegevens naar deze rechtsgebieden over te dragen. In landen die hiervoor nog geen goedkeuring hebben verkregen (raadpleeg de complete lijst hier http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm), zullen wij ofwel uw toestemming voor de overdracht vragen, ofwel de overdracht afhankelijk maken van door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele bepalingen voor de overdracht van gegevens tussen EU- en niet-EU-landen, tenzij het ons krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is toegestaan de overdracht zonder dergelijke formaliteiten uit te voeren.

Persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derden die voor of namens ons handelen, voor verdere verwerking in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn vergaard, of kunnen anderszins rechtmatig worden verwerkt, zoals dienstenverstrekking, evaluatie van het nut van deze website, marketing, gegevensbeheer of technische ondersteuning. Deze derden hebben zich ertoe verbonden uw persoonsgegevens uitsluitend voor het overeengekomen doel te gebruiken en uw persoonsgegevens niet aan derden te verkopen en niet aan derden vrij te geven, tenzij dit wettelijk vereist is, door ons is toegestaan of in deze Privacyverklaring is vermeld.

Wij nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat derden die uw persoonsgegevens verwerken, de wetgeving inzake gegevensbescherming naleven en uw informatie beschermen zoals wij dat ook doen. Wij geven alleen de persoonsgegevens vrij die zij nodig hebben om de service te verlenen die zij namens ons uitvoeren. Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te anonimiseren of waar mogelijk gebruik te maken van samengevoegde niet-specifieke gegevensverzamelingen.

De van u vergaarde persoonsgegevens kunnen ook worden overgedragen aan een derde in het geval dat de zakelijke activiteiten van deze site of een deel ervan en de klantgegevens die erbij horen, worden verkocht, afgestaan of overgedragen, in welk geval we de koper, de ontvanger of de overnemer zouden verplichten om de persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden vrijgegeven aan derden indien wij daartoe verplicht zijn ingevolge een toepasselijk recht, gerechtelijk bevel of overheidsvoorschrift, of indien vrijgave noodzakelijk is ter ondersteuning van een strafrechtelijk of ander gerechtelijk onderzoek of procedure hier of in het buitenland. 

4. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens

Wij nemen alle redelijke maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onrechtmatige toegang, vrijgave, wijziging of vernietiging. Geen enkele gegevensoverdracht over het internet of de website is echter 100% veilig. Daarom bent u verantwoordelijk voor de geheimhouding van het wachtwoord dat wij u hebben gegeven (of dat u hebt gekozen) om toegang te krijgen tot bepaalde delen van onze website. Wij vragen u uw wachtwoord met niemand te delen. 

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen van persoonlijke informatie die wij online vergaren, maken wij gebruik van datanetwerken die onder andere zijn beschermd door een sectorstandaard firewall, browsercertificeringstechnologie, gelimiteerde toegang en het gebruik van wachtwoorden.   

5. Hoelang houden wij uw persoonsgegevens bij

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk in een identificeerbare vorm bewaren. Als u klant bent of op andere wijze een relatie met ons hebt, zullen wij uw persoonsgegevens voor een langere periode bewaren dan wanneer wij uw gegevens hebben verkregen met het oog op een toekomstige relatie.

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn vergaard en voor andere toegestane verwante doeleinden (zo kunnen bepaalde transactiegegevens en correspondentie worden bewaard tot de uiterste datum voor claims met betrekking tot de transactie is verstreken of om te voldoen aan wettelijke vereisten met betrekking tot het bewaren van dergelijke gegevens). 

De toegang tot uw persoonsgegevens wordt beperkt tot de personen die deze nodig hebben voor het bepaalde doel. Onze bewaartermijnen zijn gebaseerd op de behoeften van de onderneming. Gegevens die niet langer nodig zijn, worden ofwel onomkeerbaar geanonimiseerd (en de geanonimiseerde informatie kan worden bewaard) of op een veilige manier vernietigd.

Ter illustratie: 

(a) Gebruik voor marketingdoeleinden: wat uw persoonsgegevens betreft die voor marketing-doeleinden worden gebruikt, kunnen wij uw persoonsgegevens voor dat doel gedurende 1 jaar en 6 maanden bewaren vanaf de datum waarop wij uw toestemming hiervoor hebben gekregen, of vanaf de datum waarop u voor het laatst op een publicitaire boodschap van ons hebt gereageerd (uitgezonderd om u hiervoor uit te schrijven);

(b) Gebruik voor uitvoering van een overeenkomst: wat uw persoonsgegevens betreft die worden gebruikt om een contractuele verplichting met u na te komen, kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van de overeenkomst [plus nog eens 6 jaar] om eventuele toekomstige vragen of claims te kunnen afhandelen; 

(c) Wanneer claims worden overwogen: voor informatie waarvan wij redelijkerwijs geloven dat deze nodig is om u, ons of een derde partij te verdedigen of te vervolgen of een claim tegen u, ons of een derde partij in te stellen, kunnen wij deze informatie bewaren zolang deze claim in behandeling is.

De enige uitzonderingen op bovengenoemde bewaartermijnen:

• Wanneer de wet vereist dat wij uw persoonsgegevens langer bewaren of eerder verwijderen;

• Wanneer u een klacht of bezwaar hebt ingediend betreffende een product of dienst van ons. In dit geval bewaren wij uw gegevens gedurende een periode van 6 jaar vanaf de datum van de klacht of bezwaar; of

• Wanneer u gebruik maakt van uw recht om uw gegevens te laten wissen (in voorkomend geval) en wij deze niet hoeven te bewaren in het kader van een van de redenen die wettelijk zijn toegestaan of vereist (meer daarover in de paragraaf ‘Hoe kunt u de persoonsgegevens die wij over u bijhouden, beheren?’);

6. Cookies en vergelijkbare technologieën voor het vergaren van informatie

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij een ‘cookie’ naar uw computer sturen. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om standaard gebruikersinformatie, zoals logingegevens en gebruikersvoorkeuren, te vergaren. De informatie wordt gebruikt om het surfgedrag van de websitebezoeker bij te houden en om statistiekrapporten over de websiteactiviteiten op te stellen. Gelieve voor gedetailleerde informatie over de cookies waarvan wij gebruik maken, ons Cookiebeleid te raadplegen dat deel uitmaakt van deze Privacyverklaring. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies accepteert en bovenvermelde website geeft aan hoe u cookies uit uw browser kunt verwijderen.

Wij willen u er echter op wijzen dat als u geen cookies accepteert, u mogelijk niet alle functies van uw browser kunt gebruiken. 

7. Hoe kunt u de persoonsgegevens die wij over u bijhouden, beheren?

U hebt als persoon recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij van u bewaren en u kunt deze zo nodig aanpassen. U hebt ook het recht om uw eerder gegeven toestemming in te trekken en ons te vragen de informatie die wij over u hebben te wissen. U kunt er ook bezwaar tegen maken dat wij uw persoonsgegevens gebruiken (voor zover wij ons bij de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens laten leiden door onze zakelijke belangen).

U hebt een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor het merendeel van die rechten zullen wij u om informatie vragen die uw identiteit bevestigt en, indien van toepassing, ons helpt bij het zoeken naar uw persoonsgegevens. Behalve in uitzonderlijke gevallen zullen wij u binnen 30 dagen na ontvangst van een verzoek (inclusief de gevraagde documenten ter identificatie) antwoorden.

U heeft het recht om:

1. Geïnformeerd te worden over wat wij doen met uw persoonsgegevens

2. Een kopie te vragen van de informatie die wij over u bijhouden;

3. Uw informatie te corrigeren en te updaten;

4. Uw informatie te wissen (of het gebruik ervan te beperken), op voorwaarde dat wij geen enkele wettige reden meer hebben om door te gaan met het gebruik en de verwerking van die gegevens;

5. Uw informatie over te dragen in een gestructureerd gegevensbestand (in een algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat), waarbij wij rekenen op uw toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken en te verwerken of deze in het kader van uw contract moeten verwerken.

6. Uw toestemming in te trekken (voor zover wij erop vertrouwen). Zie paragraaf ‘Hoe gebruiken wij de informatie die wij over u vergaard hebben’;

7. Zich te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door ons (waarbij wij ons beroepen op onze legitieme belangen om uw persoonsgegevens te gebruiken) op voorwaarde dat wij geen enkele wettige reden meer hebben om door te gaan met het gebruik en de verwerking van die gegevens. Wanneer wij ons beroepen op onze legitieme belangen om uw persoonsgegevens te gebruiken voor direct marketing, zullen wij altijd uw recht op verzet respecteren.

U kunt de bovengenoemde rechten uitoefenen en/of uw gegevens beheren (met inbegrip van de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige publicitaire boodschappen) door contact op te nemen met IMI Hydronic Engineering International SA als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt krachtens deze privacyverklaring.

IMI Hydronic Engineering International SA 

Route de Crassier, 19

1262 Eysins, Zwitserland

E-mail: [email protected] 

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken of met onze reactie op de uitoefening van deze rechten, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthouder voor gegevensbescherming in Europa, met name in het land waar u werkt of woont of waar uw wettelijke rechten zijn geschonden. 

Als u contact met ons opneemt, noteer dan de naam van de website waar u de informatie hebt verstrekt, evenals de informatie waarvan u wenst dat deze wordt gecorrigeerd, bijgewerkt of verwijderd, plus uw identificatiegegevens. Verzoeken tot verwijdering van persoonsgegevens zijn onderworpen aan alle van toepassing zijnde wettelijke en ethische verplichtingen die ons worden opgelegd inzake verslaglegging of documentarchivering of -bewaring.

8. Herzieningen van deze privacyverklaring

Wij zullen onze privacyverklaring regelmatig evalueren. Als wij onze privacyverklaring wijzigen, publiceren wij de wijzigingen op deze pagina en plaatsen wij meldingen op andere pagina’s van onze website, zodat u volledig op de hoogte bent van de verschillende soorten gegevens die wij vergaren, hoe wij deze gebruiken en onder welke omstandigheden deze kunnen worden vrijgegeven. Dit privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 15 mei 2018.

9. Links naar andere internetsites

Onze website bevat links naar websites van derden waarvan wij denken dat deze interessant zijn voor onze bezoekers. Wij kunnen echter niet instaan voor het privacybeleid van websites waarnaar we linken of verantwoordelijk zijn voor de inhoud van andere websites dan de onze en deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website en niet op websites die eigendom zijn van derden.   

10. Contacteer ons

Wij horen graag uw mening over onze website en onze Privacyverklaring. Als u ons wenst te contacteren met vragen of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar [email protected]