Podmínky používání

Váš přístup na stránky imi-hydronic.com nebo na jakékoliv jiné webové stránky (dále jen „stránky“), které jsou vlastněny a provozovány společností IMI Hydronic Engineering International SA (dále v textu jako „společnost IMI Hydronic Engineering SA“ nebo „my“), a jejich používání z vaší strany podléhá následujícím podmínkám, našim Zásadám ochrany osobních údajů a dalším právním upozorněním obsaženým na stránkách (dále „podmínky používání“).

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se podmínek používání, kontaktujte nás na adrese [email protected]

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 14. května 2018

1. Přijetí podmínek

1.1 Používáním stránek dáváte najevo, že plně akceptujete tyto podmínky používání a souhlasíte s tím, že jimi budete vázáni. Pokud nepřijmete podmínky používání, musíte stránky okamžitě přestat používat.

1.2 Souhlasíte, že nebudete stránky používat k jakémukoliv nezákonnému účelu nebo účelu zakázanému podmínkami používání.

1.3 Stránky a služby nejsou určeny pro osoby mladší 18 let („nezletilé osoby“) ani na ně necílí, přičemž vědomě neshromažďujeme žádné informace o nezletilých osobách. 

1.4 Společnost IMI Hydronic Engineering SA si vyhrazuje právo:

i.   Kdykoliv změnit podmínky používání, přičemž platí, že: Pokud aktualizujeme nebo změníme podmínky používání, aktualizovaná verze bude zveřejněna na stránce, kde jsou podmínky používání umístěny, což bude zakládat oznámení o takové změně. Aktualizované datum podmínek používání bude odrážet datum nejnovější verze, přičemž podmínky nabudou účinnosti a závaznosti následujícího dne po umístění na stránku. Doporučujeme vám pravidelně do podmínek používání umístěných na internetu nahlédnout.

Vaše pokračování v používání stránek po jakýchkoliv takových změnách bude považováno za přijetí těchto změn.
 

ii.   Dále můžeme změnit nebo odstranit (ať už dočasně, nebo trvale) stránky nebo jakoukoliv jejich část bez předchozího oznámení, přičemž potvrzujete, že společnost IMI Hydronic Engineering SA neponese ve vztahu k vám žádnou odpovědnost za jakoukoliv takovou změnu nebo odstranění stránek.

2. Používání stránek​

2.1 Na stránkách můžete volně surfovat, nicméně můžete přistupovat k informacím na těchto stránkách, stahovat je nebo používat, včetně jakéhokoliv textu, obrázků, audia nebo videa (dále jen „informace“), pouze pro vaše soukromé nekomerční použití. Informace nesmíte bez našeho písemného povolení šířit, měnit, vysílat, opětovně použít, znovu umísťovat nebo jakkoliv využívat ke komerčním účelům. 

2.2 Pokud porušíte některou z povinností stanovených podmínkami používání, společnost IMI Hydronic Engineering SA bude mít, podle svého výhradního uvážení, nárok učinit následující:

i.   okamžitě vám pozastavit přístup na stránky a/nebo

ii.   ukončit naši dohodu o odebírání služeb s uvedením důvodu, pokud jste zákazníkem společnosti IMI Hydronic Engineering SA.

2.3 Uznáváte, že společnost IMI Hydronic Engineering SA může poskytnout informace týkající se vašeho používání stránek, pokud je to vyžadováno zákonem, jiným předpisem, žádostí úřadů, soudním příkazem, obsílkou nebo jiným právním postupem. Pokud tímto povinným způsobem informace poskytneme, oznámíme vám to, ledaže bychom měli povinnost zachovávat o tomto poskytnutí informací mlčenlivost. Dále bude jakékoliv takové poskytnutí informací podléhat našim Zásadám ochrany osobních údajů.

2.4 Společnost IMI Hydronic Engineering SA nemá povinnost odstraňovat jakýkoliv zakázaný obsah a odmítnout přístup jakékoliv osobě, která poruší podmínky používání, nicméně tak může učinit. Dále si vyhrazujeme veškerá další práva.

3. Ochranné známky / chráněná práva společnosti

Měli byste předpokládat, že veškeré názvy výrobků, které se objeví na stránkách, jsou ochrannými známkami společnosti IMI Hydronic Engineering, a to bez ohledu na to, zda jsou, nebo nejsou ve velkoformátovém písmu pro potřeby slabozrakých, kurzivě nebo zda obsahují nebo neobsahují symbol ochranné známky.

3.1 Pokud nemáte naše předchozí výslovné písemné povolení, nesmíte používat, odstraňovat nebo měnit jakýkoliv název, logo, slogan nebo jinou značku společnosti IMI Hydronic Engineering SA.

3.2 Veškerá autorská práva, ochranné známky a jiná práva duševního vlastnictví ke stránkám a jejich obsahu (včetně, zejména, designu stránek, textu, grafiky a veškerého softwaru a zdrojového kódu, jež jsou spojeny se stránkami) jsou majetkem nebo licencí společnosti IMI Hydronic Engineering SA nebo je jinak využíváme na základě práva.

3.3 Souhlasíte, že během přistupování na stránky nesmí být žádný jejich obsah stahován, reprodukován, vysílán, uchováván, prodáván nebo jinak distribuován bez předchozího písemného souhlasu společnosti IMI Hydronic Engineering SA jako vlastníka autorských práv. To neplatí pro stahování, kopírování a/nebo tisk stránek pro výlučně osobní a nekomerční použití.

4. Vyloučení a omezení odpovědnosti​

4.1 Stránky jsou poskytovány, „JAK JSOU“, a na základě toho, „JAK JSOU DOSTUPNÉ“, aniž by společnost IMI Hydronic Engineering SA činila jakékoliv prohlášení, záruku nebo potvrzení, ať už výslovné, nebo mlčky předpokládané, včetně, zejména, předpokládané záruky týkající se uspokojivé kvality, vhodnosti k určitému účelu, neporušení ničích práv, kompatibility, bezpečnosti a přesnosti stránek.

4.2 V rozsahu povoleném právem neponese společnost IMI Hydronic Engineering SA odpovědnost za jakoukoliv přímou, nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu, včetně, zejména, ztráty obchodu, obchodních příležitostí, údajů nebo zisku, které vzniknou v důsledku či v souvislosti s používáním stránek nebo nemožností používat tyto stránky nebo v důsledku či souvislosti s jakýmikoliv chybami nebo opomenutími v obsahu stránek. 

4.3 Společnost IMI Hydronic Engineering SA nečiní záruky, že budou stránky nepřerušeně a bez chyb fungovat, že budou případné závady odstraněny nebo že stránky nebo server, který stránky činí dostupnými, jsou bez počítačových virů nebo jakýchkoliv jiných objektů, které mohou být škodlivé nebo destruktivní.

4.4 Nic v podmínkách používání nemá být chápáno jako vylučující nebo omezující odpovědnost společnosti IMI Hydronic Engineering SA nebo jejích zaměstnanců nebo zástupců, kterou nelze vyloučit nebo omezit podle práva, přičemž zejména nejsou žádná vyloučení nebo omezení odpovědnosti v tomto oddílu míněna tak, aby omezovala jakákoliv práva, která můžete mít jako spotřebitel podle místního práva, nebo jiná zákonná práva, která nelze vyloučit, či aby jakýmkoliv způsobem vylučovala nebo omezovala odpovědnost společnosti IMI Hydronic Engineering SA vůči vám v případě smrti nebo úrazu v důsledku naší nedbalosti nebo nedbalosti našich zaměstnanců nebo zástupců.

4.5 Obsah těchto stránek není konfigurován jako rada a neměli byste na tento obsah spoléhat, pokud přijímáte jakékoli rozhodnutí nebo se jej naopak zdržujete.

5. Informace, které nám poskytujete

Kromě informací, které pokrývají naše Zásady ochrany osobních údajů, je a bude s jakoukoliv komunikací nebo materiálem, které přenesete na stránky elektronickou poštou nebo jinak, včetně jakýchkoliv údajů, otázek, komentářů, návrhů apod., nakládáno jako s právně nechráněnými a nedůvěrnými informacemi. Cokoliv, co přenesete nebo umístíte, se stane majetkem společnosti IMI Hydronic Engineering SA a může být použito k jakémukoliv účelu, včetně zejména reprodukování, poskytnutí, vysílání, zveřejnění a umístění. Dále může společnost IMI Hydronic Engineering SA použít, aniž by vám za to musela poskytovat náhradu, jakékoliv nápady, koncepty, know-how nebo techniky obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou na stránky za jakýmkoliv účelem zašlete, včetně, zejména, vývoje, výroby a uvádění na trh výrobků za použití takových informací.

6. Odkazy na stránky

Stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky provozované třetími stranami. Nemáme pod kontrolou obsah a postupy těchto jiných stránek ani za ně nepřijímáme jakoukoliv odpovědnost. Naše poskytování takových odkazů neznamená naše schvalování těchto jiných webových stránek ani jejich obsahu, majitelů nebo postupů, přičemž potvrzujete a souhlasíte, že neneseme odpovědnost za obsah a dostupnost jakýchkoliv takových stránek.

7. Odkazy na jiné stránky

Pro zájem nebo pohodlí návštěvníků mohou být na těchto stránkách umístěny odkazy na stránky třetích stran. Budeme se snažit informovat vás, když budete opouštět tyto stránky a že se podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů stránky třetí strany mohou lišit. Nicméně nepřijímáme žádnou odpovědnost za odkazy od nás k jiným subjektům, přičemž zejména neponeseme odpovědnost za přesnost nebo zákonnost obsahu těchto stránek. Nepřijímáme odpovědnost odvíjející se od porušení zásad ochrany osobních údajů třetích stran nebo od opomenutí v těchto zásadách.

8. Celkovost dohody

Podmínky používání, včetně právních upozornění, vyloučení odpovědnosti a jiných zásad obsažených na těchto stránkách představují celou dohodu mezi společností IMI Hydronic Engineering SA a vámi ve vztahu k vašemu používání stránek.

9. Revize

Tyto podmínky používání můžeme kdykoli revidovat aktualizací tohoto dokumentu. Jste vázáni jakýmikoliv takovými změnami, a proto byste měli pravidelně navštěvovat tuto stránku, abyste si přečetli aktuální podmínky používání.

10. Rozhodné právo

Tyto podmínky používání podléhají právu Anglie.  Budeme se snažit vyřešit jakékoliv neshody rychle a efektivně.  Jakýkoliv spor vzniklý z těchto podmínek používání bude urovnán před příslušným soudem v Anglii.