Warunki użytkowania strony

Dostęp oraz korzystanie z imi-hydronic.com lub jakiejkolwiek innej strony internetowej (zwanej dalej "Stroną") będących własnością i zarządzanych przez IMI Hydronic Engineering International SA ("IMI Hydronic Engineering" lub "my") podlega następującym zasadom i warunkom, postanowieniom naszej Polityki Prywatności o​raz innym klauzulom prawnym i zastrzeżeniom zawartym na tej stronie (zwanym dalej "Regulaminem").

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Regulaminu prosimy o kontakt pod adresem [email protected]

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 14 maja 2018 r.​

1. Akceptacja postanowień Regulaminu

1.1 Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z zaakceptowaniem w pełni postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu należy niezwłocznie zaprzestać korzystania ze Strony.

1.2. Użytkownik wyraża zgodę na niewykorzystywanie Strony do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub zabronionych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

1.3 Treści zamieszczone na Stronie oraz oferowane usługi nie są przeznaczone, ani nie są skierowane do dzieci poniżej 18 roku życia (zwane dalej "Osobami nieletnimi"), nie gromadzimy także świadomie żadnych informacji dotyczących Osób nieletnich.

1.4 IMI Hydronic Engineering zastrzega sobie prawo do:

i.  Wprowadzania zmian do postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie: Jeśli dokonamy aktualizacji lub wprowadzimy zmiany do niniejszego Regulaminu, zaktualizowana wersja zostanie udostępniona w zakładce Regulamin, wraz ze stosowną informacją o tym fakcie. Data zaktualizowanej wersji Regulaminu będzie stanowić datę sporządzenia najnowszej wersji, wejdzie ona w życie i będzie obowiązywać w następnym dniu roboczym po opublikowaniu na Stronie. Zachęcamy do przeglądania naszej Strony co pewien czas w celu zapoznania się z Regulaminem dostępnym online.

Dalsze korzystanie przez Użytkownika ze Strony po wprowadzeniu takich zmian będzie równoznaczne z akceptacją wprowadzonych zmian;

ii. Zmiany lub usunięcia (tymczasowo lub na stałe) Strony lub dowolnej jej części bez konieczności powiadamiania o tym fakcie, a Użytkownik potwierdza, że IMI Hydronic Engineering nie będzie ponosić względem Użytkownika odpowiedzialności za jakąkolwiek zmianę lub usunięcie tego rodzaju.

2. Korzystanie ze Strony

2.1 Użytkownik może swobodnie przeglądać treści na Stronie, ale może korzystać z dostępu do Strony, pobierać lub wykorzystywać informacje ze Strony, łącznie z tekstem, obrazami, treściami audio i wideo ("Informacje") wyłącznie do własnego użytku, nie dla celów komercyjnych. Użytkownik nie może rozpowszechniać, modyfikować, przekazywać, wykorzystywać ponownie, umieszczać ponownie w sieci oraz używać Informacji do celów komercyjnych, bez uzyskania naszej pisemnej zgody.

2.2 W przypadku naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszego Regulaminu, IMI Hydronic Engineering będzie uprawniona do podjęcia następujących działań, według własnego uznania:

  1. Natychmiastowe zawieszenie dostępu do Strony; oraz/lub
  2. Wypowiedzenie umowy subskrypcji, jeśli Użytkownik jest klientem IMI Hydronic Engineering.

2.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że IMI Hydronic Engineering może ujawniać informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika ze Strony w celu spełnienia wymogów obowiązującego prawa, rozporządzenia, organów rządowych, nakazów sądowych, wezwań sądowych lub innych procedur prawnych. Jeśli dokonamy ujawnienia tego rodzaju informacji, Użytkownik zostanie o tym powiadomiony, chyba że będziemy zobowiązani do zachowania poufnego charaktery takiego ujawnienia. Ponadto, każde takie ujawnienie będzie zgodne z postanowieniami naszej Polityki Prywatności

2.4 IMI Hydronic Engineering nie jest zobowiązana, ale może, usunąć wszelkie zabronione materiały oraz odmówić dostępu do Strony każdej osobie, która naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu. Zastrzegamy sobie również wszelkie inne prawa.​

3. Znaki towarowe/prawa własności

Użytkownik powinien przyjąć, że wszystkie nazwy produktów pojawiające się na Stronie, niezależnie od tego, czy zostały wyróżnione wielkimi literami, kursywą, czy opatrzone symbolem znaku towarowego, są znakami towarowymi IMI Hydronic Engineering.

3.1 Użytkownikowi nie wolno jest wykorzystywać, usuwać, czy zmieniać żadnych nazw, logo, haseł ani innych znaków IMI Hydronic Engineering, bez uzyskania naszej uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody.

3.2 Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej dotyczące Strony oraz w jej treści (w tym, między innymi, projekt Strony, tekst, grafika i całe oprogramowanie oraz kody źródłowe związane ze Stroną) stanowią własność lub są licencjonowane przez IMI Hydronic Engineering lub są w inny sposób przez nas wykorzystywane zgodnie z prawem.

3.3 Uzyskując dostęp do Strony, Użytkownik zgadza się, że żadna z jej treści nie może być pobierana, powielana, przesyłana, przechowywana, sprzedawana lub w inny sposób rozpowszechniana bez uprzedniej pisemnej zgody IMI Hydronic Engineering, jako właściciela praw autorskich. Nie dotyczy to pobierania, kopiowania oraz/lub drukowania treści Strony w celach ściśle osobistych i niekomercyjnych.​

4. Zwolnienie z odpowiedzialności oraz ograniczenie odpowiedzialności

4.1 Strona udostępniona jest na zasadzie "TAK, JAK JEST" oraz "TAK, JAK JEST DOSTĘPNA", bez jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub zapewnień ze strony IMI Hydronic Engineering, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, między innymi, domniemanych gwarancji dotyczących zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, braku naruszenia czegokolwiek, zgodności, bezpieczeństwa oraz poprawności.

4.2 W zakresie dozwolonym przez prawo, IMI Hydronic Engineering nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody, w tym, między innymi, utratę udziału w rynku, utratę możliwości, danych lub zysków powstałych na skutek lub w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z niniejszej Strony lub za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści Strony.

4.3 IMI Hydronic Engineering nie gwarantuje, że Strona funkcjonować będzie w sposób nieprzerwany lub będzie wolna od błędów, że wady zostaną naprawione lub że Strona lub serwer, na którym jest udostępniona, będą wolne od wirusów lub czegokolwiek, co może działać w sposób szkodliwy lub destrukcyjny.

4.4 Żadne z postanowień Regulaminu nie może być interpretowane, jako wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność IMI Hydronic Engineering lub jej pracowników lub przedstawicieli w sposób, który nie może być wyłączony lub ograniczony przez prawo, a w szczególności żadne z wyłączeń i ograniczeń w niniejszej klauzuli nie mają na celu ograniczenie jakichkolwiek praw, które mogą przysługiwać Użytkownikowi, jako konsumentowi, zgodnie z lokalnym prawem lub innymi ustawowymi przepisami, które nie mogą być wykluczone, ani w żaden sposób nie mają na celu wyłączenia, czy ograniczenia odpowiedzialności IMI Hydronic Engineering wobec Użytkownika za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania lub zaniedbania, którego dopuścili się nasi pracownicy lub przedstawiciele.

4.5 Treści zawarte na Stronie nie stanowią doradztwa i nie należy się na nich opierać przy podejmowaniu lub powstrzymywaniu się od podejmowania jakichkolwiek decyzji.​

5. Informacje dostarczane przez Użytkownika

Z wyjątkiem informacji objętych naszą Polityką Prywatności, wszelkie wiadomości lub materiały przesyłane przez Użytkownika Strony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, w tym wszelkie dane, pytania, komentarze, sugestie itp., nie są i nie będą traktowane jako poufne oraz prawnie zastrzeżone. Wszystko, co Użytkownik prześle lub zamieści na Stronie, stanie się własnością IMI Hydronic Engineering i może być wykorzystywane do dowolnych celów, w tym, między innymi, może być powielane, ujawniane, przesyłane, publikowane, emitowane oraz zamieszczane na Stronie. Ponadto, IMI Hydronic Engineering może swobodnie korzystać, bez żadnej rekompensaty dla Użytkownika, z jakichkolwiek pomysłów, koncepcji, know-how lub technik zawartych w każdej wiadomości przesyłanej przez Użytkownika Strony w dowolnym celu, w tym, między innymi, do rozwijania, wytwarzania i wprowadzania na rynek produktów z wykorzystaniem takich informacji.​

6. Linki do Strony

Strona może zawierać linki do innych stron będących własnością stron trzecich. Nie kontrolujemy w żaden sposób, ani nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach lub praktyki tam stosowane. Udostępnienie przez nas tych linków nie oznacza naszej akceptacji dla tych innych stron, ich treści, właścicieli, czy stosowanych praktyk, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że nie ponosimy odpowiedzialności za treści lub dostępność takich stron.​

7. Linki do innych stron

Linki do stron będących własnością osób trzecich mogą być udostępniane dla celów informacyjnych lub dla wygody odwiedzających tę Stronę. Dołożymy wszelkich starań, aby poinformować Użytkownika opuszczającego tę Stronę, że postanowienia regulaminu oraz polityka prywatności obowiązujące na stronie będącej własnością osoby trzeciej mogą się różnić od naszych. Jednakże, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za linki na naszej Stronie do innych stron, w szczególności, nie ponosimy odpowiedzialności za poprawność lub legalność ich treści. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z naruszenia postanowień lub zaniedbań dotyczących polityki prywatności osób trzecich.​

8. Całość Porozumienia

Postanowienia Regulaminu, w tym klauzule prawne, zastrzeżenia i inne zasady opublikowane na tej Stronie, stanowią całość porozumienia między IMI Hydronic Engineering oraz Użytkownikiem w zakresie korzystania ze Strony.​

9. Zmiany

W każdej chwili możemy dokonać zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu, publikując niniejszą informację. Zmiany takie są wiążące dla Użytkownika, dlatego powinien on co pewien czas odwiedzać tę Stronę w celu zapoznania się z aktualnym Regulaminem​, którego zasady Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać.​

10. Prawo właściwe

Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa​​ Anglii.  Postaramy się szybko i skutecznie rozwiązać jakiekolwiek zaistniałe nieporozumienia. Wszelkie spory wynikające z postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd w Anglii.